Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu luty 2008 r.

Data ogłoszenia:2008-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 25

28.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 175/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu luty 2008 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze ryżu (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi (2), w szczególności jego art. 5 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98 wynika, że w odniesieniu do kontyngentu o numerze porządkowym 09.4127 wnioski złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych lutego 2008 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości mniejszej niż ilość dostępna. W związku z tym należy ustalić w odniesieniu do kontyngentu o numerze porządkowym 09.4127 całkowitą ilość dostępną w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu przywozowego, zgodnie z art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 327/98,

Rozporządzenie (WE) nr 327/98 otworzyło niektóre kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu i ryżu łamanego i ustanowiło zarządzanie nimi według krajów pochodzenia i w podziale na podokresy zgodnie z załącznikiem IX do wymienionego rozporządzenia i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 60/2008 (3) otwierającym specjalny podokres w lutym 2008 r., w odniesieniu do kontyngentu taryfowego na przywóz ryżu bielonego i półbielonego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. W odniesieniu do kontyngentu o numerze 09.4127, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98, drugim podokresem w 2008 r. jest luty.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Całkowitą ilość dostępną w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.4127, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 327/98, w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) z dniem 1 września 2008 r. 2) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, s. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 1538/2007 (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 49). (3) Dz.U. L 22 z 25.1.2008, s. 6.

L 55/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2008

ZAŁĄCZNIK Ilość, która ma zostać przydzielona w podokresie luty 2008 r., oraz ilość dostępna w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98 Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Współczynnik przydziału na podokres luty 2008 r. Całkowita ilość dostępna w podokresie kwiecień 2008 r. (w kg)

Pochodzenie

Numer porządkowy

Stany Zjednoczone Ameryki

(1)

09.4127

— (1)

12 365 684

Wnioski dotyczą ilości mniejszych lub równych w stosunku do ilości dostępnych: wszystkie wnioski mogą zatem zostać pozytywnie rozpatrzone.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 27 z 200828.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. – Pomoc państwa C 39/06 (ex NN 94/05) – Program pomocy dla osób po raz pierwszy obejmujących udziały w statkach wdrożony przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5398) (1)

 • Dz. U. L55 - 23 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2007 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

 • Dz. U. L55 - 21 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 6 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

 • Dz. U. L55 - 1 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 171/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. utrzymujące rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 rozszerzające cło antydumpingowe nałożone na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.