Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 27 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. – Pomoc państwa C 39/06 (ex NN 94/05) – Program pomocy dla osób po raz pierwszy obejmujących udziały w statkach wdrożony przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5398) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 27 - Strona 4

Strona 4 z 6

Pomoc państwa można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem, jeżeli stosują się do niej wyjątki przewidziane w Traktacie WE. Jeżeli chodzi o pomoc państwa dla sektora rybołówstwa, uznaje się, że środki pomocy państwa są zgodne ze wspólnym rynkiem, jeżeli spełniają one warunki Wytycznych dotyczących badania pomocy państwa dla sektora rybołówstwa i akwakultury. Zgodnie z pkt 5.3 akapit drugi wytycznych z 2004 r.: „»pomoc przyznana bezprawnie« w rozumieniu art. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 659/1999 będzie oceniona zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w momencie wejścia w życie aktu administracyjnego ustanawiającego tę pomoc”. Jest to również zgodne z ogólnymi zasadami wyrażonymi w zawiadomieniu Komisji w sprawie określenia zasad mających zastosowanie do oceny bezprawnie przyznanej pomocy państwa (3). Z tego powodu pomoc należy oceniać pod kątem jej zgodności z wytycznymi z 1994 r., 1997 r. oraz 2001 r.

Nowe statki

(19)

Jeżeli chodzi o pomoc przyznaną na nabycie udziałów w nowych statkach, Komisja w decyzji o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE zwróciła uwagę, że pomoc przyznana przed dniem 1 lipca 2001 r. można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem. Jednak po tej dacie warunki programu pomocy nie były już zgodne z obowiązującymi warunkami i dlatego Komisja miała poważne wątpliwości, czy jakakolwiek pomoc tego rodzaju przyznana po tej dacie była zgodna.

(16)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 nie określa żadnego terminu na analizę „pomocy przyznanej bezprawnie”, określonej definicją w art. 1 ust. f) tego rozporządzenia, mianowicie pomocy wdrożonej zanim

(20)

Na podstawie informacji przekazanych przez Zjednoczone Królestwo można stwierdzić, że po dniu 1 lipca 2001 r. nie przyznano żadnej pomocy na nabycie udziałów w nowych statkach oraz że od dnia 14 stycznia 2005 r. program już nie obowiązuje.

(1) Dz.U. L 211 z 21.8.2003, str. 63. (2) Dz.U. L 81 z 18.3.2006, str. 36.

(3) Dz.U. C 119 z 22.5.2002, str. 22.

L 55/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2008

Używane statki

(21)

Zgodnie z pkt 2.2.3.3 wytycznych z 1994 r., 1997 r. i 2001 r. pomoc można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem jedynie w przypadku gdy dany statek może być użytkowany przez co najmniej kolejne 10 lat. Ponadto zgodnie z wytycznymi z 1994 r. i 1997 r. statek musi mieć co najmniej 10 lat, a zgodnie z wytycznymi z 2001 r. co najmniej 20 lat.

(28)

po stronie Rady Wysp Szetlandzkich i zaangażowanych podmiotów powstały uzasadnione oczekiwania dotyczące prywatnego charakteru omawianego funduszu poprzez połączenie kilku elementów, które wykluczały windykację niezgodnej z przepisami pomocy państwa.

(22)

Program nie zawiera żadnych warunków dotyczących wieku statków, a Zjednoczone Królestwo potwierdziło, że żadne inne warunki lub działania nie mogły zapewnić zgodności z tym warunkiem. Co więcej program nie wymagał, aby statki były użytkowane przez co najmniej kolejne 10 lat. To sprawia, że program jest w wyraźny sposób niezgodny z wytycznymi z 1994 r., 1997 r. i 2001 r.

Komisja uznaje jednak, że w tym przypadku elementy uwzględnione w decyzjach 2003/612/WE i 2006/226/WE nie mogą być stosowane w ten sam sposób i że nie powstały uzasadnione oczekiwania. Komisja zwraca w szczególności uwagę na działania i oświadczenia Zjednoczonego Królestwa, wyraźnie pokazujące, że w czasie przyznawania pomocy organy odpowiedzialne były przekonane, że analizowany program jest w rzeczywistości programem pomocy państwa i że zastosowanie mają zasady dotyczące pomocy państwa.

(23)

Niezgodności tej nie eliminuje przewidziany w ramach programu wymóg utrzymania udziału w statku przez co najmniej kolejne pięć lat i użytkowania go w tym okresie do celów połowowych. Przepis ten jedynie zapewniał, że statki będą eksploatowane przez pierwsze pięć lat, a więc tylko przez połowę okresu wymaganego w ramach wytycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 27 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 25 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu luty 2008 r.

 • Dz. U. L55 - 23 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2007 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

 • Dz. U. L55 - 21 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 6 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

 • Dz. U. L55 - 1 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 171/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. utrzymujące rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 rozszerzające cło antydumpingowe nałożone na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.