Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 27 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. – Pomoc państwa C 39/06 (ex NN 94/05) – Program pomocy dla osób po raz pierwszy obejmujących udziały w statkach wdrożony przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5398) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 27 - Strona 6

Strona 6 z 6

Artykuł 3 1. Zjednoczone Królestwo podejmuje wszelkie konieczne środki w celu windykacji od beneficjentów pomocy przyznanej w ramach programu, o której mowa w art. 1 ust. 2, z wyjątkiem pomocy, o której mowa w art. 2.

(32)

Komisja zwraca się do Zjednoczonego Królestwa o odesłanie załączonego kwestionariusza dotyczącego obecnego stanu postępowania windykacyjnego i sporządzenie wykazu beneficjentów, których dotyczy windykacja pomocy.

2. Kwoty podlegające zwrotowi obejmują odsetki naliczone od dnia przekazania środków pomocy do dyspozycji beneficjenta do dnia faktycznej windykacji pomocy.

3. Odsetki naliczane są narastająco zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004.

V. WNIOSEK (33)

W świetle oceny przeprowadzonej w sekcji IV, Komisja stwierdza, że Zjednoczone Królestwo bezprawnie przyznało pomoc w ramach programu, naruszając art. 88 ust. 3 Traktatu WE.

4. Zjednoczone Królestwo anuluje wszelkie zaległe płatności pomocy w ramach programu, o której mowa w art. 1 ust. 2, ze skutkiem od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

(34)

Komisja uważa, że pomoc przyznana w ramach tego programu nie jest zgodna ze wspólnym rynkiem, o ile dotyczy ona pomocy przyznanej na pierwsze nabycie udziału w używanym statku rybackim.

Artykuł 4 1. Windykacja pomocy przyznanej w ramach programu, o której mowa w art. 1 ust. 2, dokonywana jest bezzwłocznie i skutecznie.

(35)

Jako że po dniu 1 lipca 2001 r. nie przyznano żadnej pomocy na pierwsze nabycie udziału w nowym statku rybackim, wszystkie przypadki przyznania takiej pomocy przyznanej w ramach programu uznaje się za zgodne ze wspólnym rynkiem.

2. Zjednoczone Królestwo zapewnia wdrożenie niniejszej decyzji w ciągu czterech miesięcy od daty jej zgłoszenia.

Artykuł 5 1. W ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia niniejszej decyzji Zjednoczone Królestwo przekazuje Komisji następujące informacje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Pomoc państwa, którą Zjednoczone Królestwo wdrożyło w ramach programu pomocy dla osób po raz pierwszy obejmujących udziały w statkach („programu”), jest zgodna ze wspólnym rynkiem, o ile dotyczy ona pomocy przyznanej na pierwsze nabycie udziału w nowym statku rybackim.

a) wykaz beneficjentów, którzy otrzymali pomoc, o której mowa w art. 1 niniejszej decyzji, a która nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 875/2007, z podaniem całkowitej kwoty pomocy otrzymanej przez każdego beneficjenta;

b) całkowita kwota (część główna i odsetki) podlegająca windykacji od każdego beneficjenta; 2. Pomoc państwa, którą Zjednoczone Królestwo wdrożyło w ramach programu, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem, o ile dotyczy ona pomocy przyznanej na pierwsze nabycie udziału w używanym statku rybackim.

(1) Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1935/2006 (Dz.U. L 407 z 30.12.2006).

c) szczegółowy opis środków już podjętych oraz planowanych celem zastosowania się do niniejszej decyzji; oraz d) dokumenty wykazujące, że beneficjentom nakazano zwrócić pomoc.

L 55/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2008

2. Zjednoczone Królestwo informuje Komisję o postępach w zakresie krajowych środków podjętych w celu wdrożenia niniejszej decyzji do czasu zakończenia windykacji pomocy przyznanej w ramach programu, o której mowa w art. 1 ust. 2. Zjednoczone Królestwo bezzwłocznie przekazuje wszelkie informacje, których zażąda Komisja na temat środków już podjętych lub planowanych celem zastosowania się do niniejszej decyzji. Zjednoczone Królestwo przekazuje również szczegółowe informacje dotyczące kwot pomocy i odsetek windykacyjnych już odzyskanych od beneficjenta.

Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 27 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 25 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu luty 2008 r.

 • Dz. U. L55 - 23 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2007 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

 • Dz. U. L55 - 21 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 6 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

 • Dz. U. L55 - 1 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 171/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. utrzymujące rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 rozszerzające cło antydumpingowe nałożone na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.