Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1146/2007 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2008 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2008-02-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 13

29.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 182/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1146/2007 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2008 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (3). Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1146/2007. Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. g), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Z uwagi na znaczące podwyżki cen żywności w drugiej połowie 2007 r. zasoby finansowe udostępnione państwom członkowskim w celu realizacji rocznego planu dystrybucji na 2008 r. w ostatecznym budżecie były wyższe niż zasoby przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1146/2007 (2). Te nowo udostępnione zasoby należy przydzielić państwom członkowskim na podstawie ich wniosków i potrzeb zgłoszonych zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiającego

Artykuł 1 W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1146/2007 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 257 z 3.10.2007, s. 3.

(3) Dz.U. L 313 z 30.10.1992, s. 50. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1127/2007 (Dz.U. L 255 z 29.9.2007, s. 18).

L 56/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.2.2008

ZAŁĄCZNIK W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1146/2007 wprowadza się następujące zmiany: (1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) w tabeli lit. a) otrzymuje brzmienie:

„Państwo członkowskie Dystrybucja (w EUR)

Belgique/België България Česká republika Eesti Éire/Ireland Elláda España France Italia Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Polska Portugal România Slovenija Suomi/Finland Total

8 461 691 7 007 310 155 443 192 388 155 965 13 228 830 50 419 083 50 982 533 69 614 288 153 910 4 456 991 81 091 8 169 224 378 242 49 971 042 13 182 946 24 258 046 1 499 216 2 741 323 305 109 562”

b) w tabeli lit. b) otrzymuje brzmienie:

„Państwo członkowskie Cukier

ton(y)

Belgique/België България Česká republika España France Italia Lietuva Magyarország Malta Polska Portugal România Slovenija Total

4 154 6 385 67 6 500 3 718 7 000 2 889 1 620 397 15 552 1 707 15 898 806 66 693”

29.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/15

(2) Tabela w załączniku II otrzymuje brzmienie:

(w EUR) „Państwo członkowskie Zboża Ryż Odtłuszczone mleko w proszku

Belgique/België България Česká republika Eesti Éire/Ireland Elláda España France Italia Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Polska Portugal România Slovenija Suomi/Finland Total

2 120 960 2 086 200 36 472 182 358

800 000 1 789 818

3 300 000

81 843

147 834 4 535 189 11 144 100 8 718 857 13 514 624 145 886 1 633 305 734 782 706 455 76 864 5 713 309 62 275 16 569 956 1 267 856 16 106 356 181 553 1 724 960 85 744 216 14 975 604 107 523 782 637 873 450 159 693 732” 1 493 221 25 078 1 328 373 99 189 24 058 983 8 995 335 1 800 000 5 225 181 3 000 000 8 003 986 32 030 700 32 770 000 46 438 083

(3) Załącznik III otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK III Przekazywanie produktów wewnątrz Wspólnoty dozwolone zgodnie z planem na rok budżetowy 2008

Ilość (w tonach) Właściciel Odbiorca

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3 718 2 889 6 385 15 552 15 898 806 397 1 707

BIRB, Belgique BIRB, Belgique MVH, Magyarország MVH, Magyarország MVH, Magyarország MVH, Magyarország AGEA, Italia FEGA, España

ONIGC, France Litewska Agencja ds. Regulacji Rynku Produktów Rolnych i Spożywczych, Lietuva ДФЗ, България ARR, Polska APIA, România AAMRD, Slovenija National Research and Development Centre, Malta INGA, Portugal”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 66 z 200829.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L56 - 65 z 200829.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 101/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (  Dz.U. L 31 z 5.2.2008)

 • Dz. U. L56 - 64 z 200829.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L56 - 63 z 200829.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L56 - 36 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. dotycząca przyjęcia planu prac na 2008 r. w celu wdrożenia drugiego programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2008–2013), oraz kryteriów wyboru, kwalifikacji i innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu (1)

 • Dz. U. L56 - 34 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 676)

 • Dz. U. L56 - 31 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiająca strukturę organizacyjną Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dz. U. L56 - 28 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/879/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 554)

 • Dz. U. L56 - 26 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 188/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L56 - 22 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L56 - 21 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L56 - 20 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L56 - 18 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L56 - 16 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L56 - 8 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające pewne środki w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej, w celu wspierania żeglugi śródlądowej (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L56 - 4 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczące wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L56 - 3 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. umożliwiające przedłużenie okresu obowiązywania umów o prywatne przechowywanie w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L56 - 1 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.