Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 67 POZ 22

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 277 z 21.10.2005)

Data ogłoszenia:2008-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 67 POZ 22

L 67/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2008

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 277 z dnia 21 października 2005 r.) Strona 1, motyw 1 zdanie pierwsze: zamiast: „Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna towarzyszyć polityki wsparcia rynku i dochodów w ramach wspólnej polityki rolnej i uzupełniać je, a tym samym przyczyniać się do osiągnięcia celów tej polityki ustanowionych w Traktacie.”,

powinno być: „Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna towarzyszyć politykom wsparcia rynku i dochodów w ramach wspólnej polityki rolnej i uzupełniać je, a tym samym przyczyniać się do osiągnięcia celów tej polityki ustanowionych w Traktacie.”. Strona 11, art. 12 ust. 1 akapit drugi: zamiast: „…, o których mowa w art. 6 ust. 1”,

powinno być: „…, o których mowa w art. 6”. Strona 17, art. 29 ust. 1: zamiast: „Wsparcia określonego w art. 20 lit. b) ppkt iv) udziela się w celu promowania współpracy pomiędzy producentami surowców w rolnictwie i leśnictwie, przemysłem przetwórczym lub stronami trzecimi.”,

powinno być: „Wsparcia określonego w art. 20 lit. b) ppkt (iv) udziela się w celu promowania współpracy pomiędzy producentami produktów podstawowych w rolnictwie i leśnictwie, przemysłem przetwórczym lub stronami trzecimi.”. Strona 19, art. 36 lit. a) ppkt (vi): zamiast: „wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych;”,

powinno być: „wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych;”. Strona 21, art. 43 ust. 3 akapit drugi: zamiast: „W przypadku szybko rosnących gatunków do uprawy krótkoterminowej wsparcia zalesiania udziela się jedynie z tytułu kosztów założenia.”,

powinno być: „W przypadku szybko rosnących gatunków do uprawy krótkoterminowej wsparcie na rzecz zalesiania udzielane jest jedynie z tytułu kosztów założenia.”. Strona 23, art. 50 ust. 3 zdanie wprowadzające: zamiast: „…, o których mowa w ust. 2,”,

powinno być: „…, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu,”. Strona 24, art. 52 lit. b) ppkt (ii): zamiast: „odnowa i rozwój wsi”,

powinno być: „odnowę i rozwój wsi”. Strona 29, art. 71 ust. 3 lit. a): zamiast: „… szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. …”,

powinno być: „… szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. …”. Strona 30, art. 75 ust. 1 lit. c) ppkt (ii): zamiast: „są świadomi wymogów dotyczących dostarczania danych instytucji zarządzającej oraz zapisywania danych wyjściowych i dotyczących rezultatów;”,

powinno być: „są świadomi wymogów dotyczących dostarczania danych instytucji zarządzającej oraz zapisywania danych dotyczących produktów i rezultatów;”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 67 POZ 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L67 - 23 z 200811.3.2008

    Sprostowanie do dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (  Dz.U. L 156 z 25.6.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 7, str. 466)

  • Dz. U. L67 - 3 z 200811.3.2008

    Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 27/2004, udzielonej przez Republikę Czeską GE Capital Bank a.s. i GE Capital International Holdings Corporation, USA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1965) (1)

  • Dz. U. L67 - 1 z 200811.3.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2008 z dnia 10 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.