Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 67 POZ 23

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (  Dz.U. L 156 z 25.6.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 7, str. 466)

Data ogłoszenia:2008-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 67 POZ 23

11.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/23

Sprostowanie do dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 156 z dnia 25 czerwca 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 7, str. 466) Strona 468, art. 3 pkt 1, akapit pierwszy dotyczący zmiany art. 1 ust. 2 dyrektywy 85/377/EWG: zamiast: „»zainteresowana społeczność« „»społeczeństwo« oznacza jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy;”,

powinno być: „»społeczeństwo« oznacza jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy;”.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1086/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w sprawie kursów wymiany między euro a walutami państw członkowskich przyjmujących euro (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195 z dnia 15 lipca 2006 r.) Strona 1, art. 1, zdanie wprowadzające: zamiast: „W wykazie kursów wymiany walut zamieszczonym w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2866/98 dodaje się kursy wymiany dla portugalskiego escudo i fińskiej marki:”, „W wykazie kursów wymiany walut zamieszczonym w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2866/98 dodaje się następujący wiersz między kursami wymiany dla portugalskiego escudo i marki fińskiej:”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 67 POZ 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L67 - 22 z 200811.3.2008

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 277 z 21.10.2005)

  • Dz. U. L67 - 3 z 200811.3.2008

    Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 27/2004, udzielonej przez Republikę Czeską GE Capital Bank a.s. i GE Capital International Holdings Corporation, USA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1965) (1)

  • Dz. U. L67 - 1 z 200811.3.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2008 z dnia 10 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.