Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 67 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 27/2004, udzielonej przez Republikę Czeską GE Capital Bank a.s. i GE Capital International Holdings Corporation, USA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1965) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 67 POZ 3

Strona 1 z 23
11.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 27/2004, udzielonej przez Republikę Czeską GE Capital Bank a.s. i GE Capital International Holdings Corporation, USA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1965)

(Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/214/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

skiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (2), podpisanego dnia 16 kwietnia 2003 r. (dalej jako „Akt przystąpienia”).

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(2)

W piśmie, które Komisja otrzymała dnia 30 kwietnia 2004 r., Republika Czeska wycofała powiadomienie. Tego samego dnia Republika Czeska złożyła nowe powiadomienie dotyczące tej samej sprawy.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

1. POSTĘPOWANIE

(1)

Dnia 18 grudnia 2003 r. Komisja otrzymała informację o środkach udzielonych na rzecz banku Agrobanka Praha a.s. (AGB) oraz banku GE Capital a.s. (1) (GECB) w ramach procedur pomocowych (dalej jako „mechanizm przejściowy”) zgodnie z załącznikiem IV do rozdziału 3 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litew-

W decyzji z dnia 14 lipca 2004 r. Komisja poinformowała, że większość środków opisanych w powiadomieniu nie mogła być zastosowana po przystąpieniu, ale wszczęła postępowanie zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie dalszych środków, z uwagi na fakt, że uważane były one za możliwe do zastosowania po przystąpieniu i wywołały poważne wątpliwości, jeśli chodzi o ich zgodność ze wspólnym rynkiem. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała strony, aby przedstawiły swoje uwagi w tej sprawie.

(1) Od 17 stycznia 2005 r. zmiana nazwy na GE Money Bank, a.s.

(2) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 23. Wersję w języku czeskim opublikowano w odrębnym numerze Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 23.9.2003. (3) Dz.U. C 292 z 30.11.2004, str. 3. Sprostowanie w Dz.U. C 10 z 14.1.2005, str. 9.

L 67/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2008

(4)

Republika Czeska przedstawiła swoje uwagi do decyzji o wszczęciu postępowania w dniach 30 lipca 2004 r., 16 sierpnia 2004 r., 22 września 2005 r. i 18 maja 2006 r. natomiast GECB przedstawił swoje uwagi w dniu 17 grudnia 2004 r. W dniach 19 września 2005 r. i 11 listopada 2005 r. GECB przedstawił uwagi dodatkowe. W piśmie z dnia 2 maja 2006 r. Komisja potwierdziła, że okres, w którego czasie można przedstawiać uwagi, został przedłużony do końca listopada 2005 r. zgodnie z ostatnim zdaniem art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1) (dalej jako „rozporządzenie proceduralne”). W piśmie z dnia 10 maja 2006 r., zarejestrowanym w dniu 18 maja 2006 r., Republika Czeska poinformowała Komisję, że otrzymała uwagi zgłoszone przez bank GECB. W dniach 24 czerwca 2005 r., 29 września 2005 r. i 25 października 2005 r. oraz 11 stycznia 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 67 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L67 - 23 z 200811.3.2008

    Sprostowanie do dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (  Dz.U. L 156 z 25.6.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 7, str. 466)

  • Dz. U. L67 - 22 z 200811.3.2008

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 277 z 21.10.2005)

  • Dz. U. L67 - 1 z 200811.3.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2008 z dnia 10 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.