Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 68 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające po raz 93. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2008-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 68 POZ 11

Strona 1 z 2
12.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 220/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające po raz 93. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 lutego 2008 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 198/2008 (Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 10).

L 68/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.3.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Wpis „Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Minister ds. Pielgrzymów i Religii w rządzie talibów; b) Minister Edukacji w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Farjab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: członek społeczności talibów odpowiedzialny za prowincję Farjab w Afganistanie od maja 2007 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, a) Sayed Ghias). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Minister ds. Pielgrzymów i Religii w rządzie talibów; b) Minister Edukacji w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Farjab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek społeczności talibów odpowiedzialny za prowincję Farjab w Afganistanie od maja 2007 r., b) zamieszany w przemyt narokotyków.”

(2) Wpis „Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adres: Ajdabiya. Data urodzenia: 1963 r. Inne informacje: Nazwisko żony: Aliya al Adnan (obywatelka Syrii)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adres: Ajdabiya, Libia. Data urodzenia: 1963 r. Inne informacje: a) nazwisko żony: Aliya al Adnan (obywatelka Syrii), b) zatrzymany w 2001 r.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 68 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 15 z 200812.3.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L68 - 14 z 200812.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L68 - 5 z 200812.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 219/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

 • Dz. U. L68 - 3 z 200812.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 218/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L68 - 1 z 200812.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 217/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.