Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 68 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 219/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

Data ogłoszenia:2008-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 68 POZ 5

Strona 1 z 5
12.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 219/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 8 lit. a), 9 oraz 11 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 423/2007 odwołano się do daty wskazania takiej osoby, takiego podmiotu lub organu przez Komitet ds. Sankcji, Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez Radę. Do każdego wpisu w wykazie należy więc dodać właściwą datę. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, musi ono niezwłocznie wejść w życie,

(4)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 zawiera wykaz osób, podmiotów i organów, wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ, których środki finansowe i zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia. W dniu 3 marca 2008 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję o zmianie wykazu osób, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik IV.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 116/2008 (Dz.U. L 35 z 9.2.2008, s. 1).

L 68/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.3.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 7 ust. 1 A. Osoby prawne, podmioty i organy (1) Abzar Boresh Kaveh Co. (znana także jako BK Co.). Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: zaangażowana w produkcję elementów do wirówek. (2) Grupa Zakładów Produkcji Amunicji i Zakładów Metalurgicznych (znana także jako: a) GZPAZM; b) Grupa Zakładów Produkcji Amunicji). Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: a) GZPAZM kontroluje kompleks 7th of Tir; b) GZPAZM stanowi własność i jest kontrolowana przez Organizację Przemysłu Obronnego (OPO). (3) Irańska Organizacja Energii Atomowej (IOEA). Data wskazania przez ONZ: 23.12.2006 r. Dalsze informacje: zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego. (4) Banki Sepah i Sepah International. Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. Dalsze informacje: Bank Sepah wspiera Organizację Sektora Lotniczego i Astronautycznego (OSLA) oraz jej podmioty zależne, w tym grupę przemysłową Shahid Hemmat i grupę przemysłową Shahid Bagheri. (5) Spółki Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Data wskazania przez ONZ: 3.3.2008 r. Dalsze informacje: a) podmiot zależny od spółek Saccal System; b) spółka ta usiłowała nabyć towary wrażliwe, wskazane w rezolucji nr 1737 (2006). (6) Grupa przemysłowa prowadząca działalność w zakresie pocisków samosterujących dalekiego zasięgu (znana także jako grupa przemysłowa prowadząca działalność w zakresie morskich pocisków obronnych). Data wskazania przez ONZ: 24.3.2007 r. (7) Organizacja Przemysłu Obronnego (OPO).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 68 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 15 z 200812.3.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L68 - 14 z 200812.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L68 - 11 z 200812.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające po raz 93. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L68 - 3 z 200812.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 218/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L68 - 1 z 200812.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 217/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.