Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 229/2008 z dnia 10 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 533/2004 w sprawie ustanowienia partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego

Data ogłoszenia:2008-03-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 1

15.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 229/2008 z dnia 10 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 533/2004 w sprawie ustanowienia partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181a ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 533/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Ustanawia się europejskie partnerstwo obejmujące Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę i Serbię wraz z Kosowem, jak określono w rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r. (zwanych dalej „partnerami”). Europejskie partnerstwo zapewnia ramy obejmujące priorytety wynikające z analizy odmiennej sytuacji partnerów, na których należy skoncentrować przygotowania do dalszej integracji z Unią Europejską w świetle kryteriów określonych przez Radę Europejską, oraz poczynione postępy w realizacji procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, w tym w stosownych przypadkach układów o stabilizacji i stowarzyszeniu, a w szczególności w zakresie współpracy regionalnej.”; 2) artykuł 1a otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1a

Rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 (2) ustanawia partnerstwa ze wszystkimi krajami Bałkanów Zachodnich. Rada Europejska postanowiła na posiedzeniu w Brukseli w grudniu 2005 r. o przyznaniu Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii statusu kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej. Właściwe jest więc postanowienie, że zamiast partnerstwa europejskiego Unia Europejska w stosunkach z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii realizuje partnerstwo dla członkostwa, oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w rozporządzeniu (WE) nr 533/2004. Federacja Serbii i Czarnogóry przestała istnieć. W związku z tym właściwa jest zmiana rozporządzenia uwzględniająca fakt, że Serbia i Czarnogóra są obecnie dwoma niezależnymi państwami. Wspomniane rozporządzenie obejmuje zarówno partnerstwa dla członkostwa, jak i partnerstwa europejskie, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w całej jego treści,

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Opinia z dnia 15 stycznia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 269/2006 (Dz.U. L 47 z 17.2.2006, s. 7).

Ustanawia się partnerstwa dla członkostwa dla Chorwacji oraz Byłej Republiki Jugosłowiańskiej Macedonii, stanowiące element procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego. Partnerstwa dla członkostwa zapewniają ramy obejmujące priorytety wynikające z analizy sytuacji każdego kraju, na których należy skoncentrować przygotowania do przystąpienia w świetle kryteriów kopenhaskich określonych przez Radę Europejską oraz poczynione postępy w realizacji procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, w tym układów o stabilizacji i stowarzyszeniu zawartych z tymi państwami (*), a w szczególności w zakresie współpracy regionalnej. ___________ (*) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony (Dz.U. L 84 z 20.3.2004, s. 13). Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony (Dz.U. L 26 z 28.1.2005, s. 3).”.

L 73/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.3.2008

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 marca 2008 r. W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L73 - 36 z 200815.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (  Dz.U. L 58 z 28.2.2006)

 • Dz. U. L73 - 35 z 200815.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (  Dz.U. L 3 z 5.1.2005)

 • Dz. U. L73 - 34 z 200815.3.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE RSB GWINEA-BISSAU/1/2008 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau UE RSB GWINEA-BISSAU

 • Dz. U. L73 - 32 z 200815.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 956) (1)

 • Dz. U. L73 - 31 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 29 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Singapuru dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 27 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 26 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 24 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L73 - 22 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 20 z 200815.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia protokołów zmieniających umowy dotyczące pewnych aspektów usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a odpowiednio rządem Gruzji, Republiką Libańską, Republiką Malediwów, Republiką Mołdowy, rządem Republiki Singapuru oraz Wschodnią Republiką Urugwaju w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L73 - 17 z 200815.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 235/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką (1)

 • Dz. U. L73 - 13 z 200815.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 234/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejski Komitet Doradczy ds. Statystyki i uchylająca decyzję Rady 91/116/EWG (1)

 • Dz. U. L73 - 10 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 233/2008 z dnia 14 marca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2008 r.

 • Dz. U. L73 - 6 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 232/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L73 - 5 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L73 - 3 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2008 z dnia 14 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.