Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 234/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejski Komitet Doradczy ds. Statystyki i uchylająca decyzję Rady 91/116/EWG (1)

Data ogłoszenia:2008-03-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 13

Strona 1 z 3
15.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/13

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 234/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejski Komitet Doradczy ds. Statystyki i uchylająca decyzję Rady 91/116/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285,

uwzględniając wniosek Komisji,

O ile działalność Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Informacji Statystycznych dotyczących Spraw Społecznych i Ekonomicznych okazała się użyteczna, o tyle zmiany, które zaszły we Wspólnocie, w szczególności jej rozszerzenie do dwudziestu siedmiu państw członkowskich, pociągają za sobą konieczność szeregu zmian w odniesieniu do jego roli, kadencji, składu oraz trybu funkcjonowania. Przez wzgląd na przejrzystość najwłaściwsze będzie zastąpienie tego komitetu nowym Europejskim Komitetem Doradczym ds. Statystyki („komitet”). Komitet powinien się przyczynić do ścisłej współpracy w procesie tworzenia programu w celu poprawy jakości zarządzania Europejskim Systemem Statystycznym oraz do podniesienia jakości statystyki europejskiej. W tym celu powinno się utrzymać ścisłą współpracę z Komitetem ds. Programów Statystycznych powołanym decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (4), jak również z Komitetem ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego powołanym decyzją Rady 91/115/EWG (5). Należy zrównoważyć potrzebę ograniczenia składu komitetu w celu umożliwienia jego sprawnej pracy w rozszerzonej Wspólnocie z potrzebą zapewnienia reprezentacji wszystkich stron zainteresowanych w dziedzinie statystyki wspólnotowej, zgodnie z wolą Rady wyrażoną w jej konkluzjach z dnia 8 listopada 2005 r. Potrzeba lepszej oceny i wyważenia korzyści i kosztów wymogów statystycznych Wspólnoty wraz z potrzebą przywrócenia równowagi oraz ograniczenia obciążeń nakładanych przez prawodawstwo wspólnotowe w sferze statystyki, a tym samym usprawnienia odpowiedzi na narastające zapotrzebowanie, oznaczają, że wzmocnieniu powinna ulec rola pełniona przez komitet w fazie przygotowania i wdrażania programu statystycznego Wspólnoty. Komitet powinien zatem służyć jako kanał łączności, przekazując rady użytkowników, respondentów oraz autorów opracowań informacji statystycznej w dziedzinie celów wspólnotowej polityki informacji statystycznej.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(4)

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Proces konsultacji z użytkownikami i autorami informacji statystycznych oraz adresatami wniosków o udzielenie takich informacji ma podstawowe znaczenie dla kształtowania i rozwoju wspólnotowej polityki informacji statystycznej.

(6)

(2)

Zadaniem obecnego Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Informacji Statystycznych dotyczących Spraw Społecznych i Ekonomicznych ustanowionego decyzją Rady 91/116/EWG (3) jest wspomaganie Rady i Komisji w koordynowaniu celów polityki wspólnotowej polityki informacji statystycznej z uwzględnieniem wymagań użytkowników i kosztów ponoszonych przez dostarczycieli i autorów opracowywanych danych.

(7)

(1) Dz.U. C 97 z 28.4.2007, s. 1. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 14 lutego 2008 r. (3) Dz.U. L 59 z 6.3.1991, s. 21. Decyzja zmieniona decyzją 97/255/WE (Dz.U. L 102 z 19.4.1997, s. 32).

(4) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47. (5) Dz.U. L 59 z 6.3.1991, s. 19. Decyzja zastąpiona decyzją 2006/856/WE (Dz.U. L 332 z 30.11.2006, s. 21).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L73 - 36 z 200815.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (  Dz.U. L 58 z 28.2.2006)

 • Dz. U. L73 - 35 z 200815.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (  Dz.U. L 3 z 5.1.2005)

 • Dz. U. L73 - 34 z 200815.3.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE RSB GWINEA-BISSAU/1/2008 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau UE RSB GWINEA-BISSAU

 • Dz. U. L73 - 32 z 200815.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 956) (1)

 • Dz. U. L73 - 31 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 29 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Singapuru dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 27 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 26 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 24 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L73 - 22 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 20 z 200815.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia protokołów zmieniających umowy dotyczące pewnych aspektów usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a odpowiednio rządem Gruzji, Republiką Libańską, Republiką Malediwów, Republiką Mołdowy, rządem Republiki Singapuru oraz Wschodnią Republiką Urugwaju w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L73 - 17 z 200815.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 235/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką (1)

 • Dz. U. L73 - 10 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 233/2008 z dnia 14 marca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2008 r.

 • Dz. U. L73 - 6 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 232/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L73 - 5 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L73 - 3 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2008 z dnia 14 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L73 - 1 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 229/2008 z dnia 10 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 533/2004 w sprawie ustanowienia partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.