Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 22

Tytuł:

Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2008-03-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 22

L 73/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.3.2008

PROTOKÓŁ zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

RZĄD GRUZJI,

z drugiej strony, (zwane dalej „Stronami”),

UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Republiką Bułgarii i Rumunią a Gruzją, podpisane odpowiednio w Sofii dnia 19 stycznia 1995 r. i w Tbilisi dnia 26 marca 1996 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych, podpisaną w Brukseli dnia 3 maja 2006 r. (zwaną dalej „umową horyzontalną”),

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, a tym samym do Wspólnoty, dnia 1 stycznia 2007 r., UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku I lit. a) do umowy horyzontalnej po wpisach dotyczących Austrii i Niderlandów dodaje się odpowiednio tiret w brzmieniu:

„— artykuł 3 ust. 5 umowy Gruzja-Bułgaria,”,

„— artykuł 3 umowy Gruzja-Rumunia,”;

„— Umowa między rządem Republiki Bułgarii a rządem Republiki Gruzji dotycząca usług lotniczych, podpisana w Sofii dnia 19 stycznia 1995 r., zwana dalej w załączniku II »umową Gruzja-Bułgaria«,”,

b) w lit. b) „Odmowa, cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie upoważnień lub zezwoleń”:

„— artykuł 4 ust. 1 lit. a) umowy Gruzja-Bułgaria,”, „— Umowa między rządem Rumunii a rządem Gruzji dotycząca usług lotniczych podpisana w Tbilisi dnia 26 marca 1996 r., zwana dalej w załączniku II »umową GruzjaRumunia«,”.

„— artykuł 4 ust. 1 lit. a) umowy Gruzja-Rumunia,”;

Artykuł 2 W załączniku II do umowy horyzontalnej po wpisach dotyczących „umowy Gruzja-Belgia” i „umowy Gruzja-Polska” dodaje się odpowiednio tiret w brzmieniu:

c) w lit. d) „Opodatkowanie paliwa lotniczego”:

„— artykuł 5 umowy Gruzja-Bułgaria,”,

a) w lit. a) „Wyznaczenie przez państwo członkowskie”:

„— artykuł 9 umowy Gruzja-Rumunia,”;

15.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/23

d) w lit. e) „Taryfy przewozowe w obrębie Wspólnoty Europejskiej”: „— artykuł 6 umowy Gruzja-Bułgaria,”, „— artykuł 8 umowy Gruzja-Rumunia,”. Artykuł 3 Niniejszy protokół wchodzi w życie po powiadomieniu się wzajemnie przez Strony na piśmie o zakończeniu ich

wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie niniejszego protokołu.

Artykuł 4 Niniejszy protokół sporządza się w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i gruzińskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 73 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L73 - 36 z 200815.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (  Dz.U. L 58 z 28.2.2006)

 • Dz. U. L73 - 35 z 200815.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (  Dz.U. L 3 z 5.1.2005)

 • Dz. U. L73 - 34 z 200815.3.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE RSB GWINEA-BISSAU/1/2008 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau UE RSB GWINEA-BISSAU

 • Dz. U. L73 - 32 z 200815.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 956) (1)

 • Dz. U. L73 - 31 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 29 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Singapuru dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 27 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 26 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L73 - 24 z 200815.3.2008

  Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L73 - 20 z 200815.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia protokołów zmieniających umowy dotyczące pewnych aspektów usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a odpowiednio rządem Gruzji, Republiką Libańską, Republiką Malediwów, Republiką Mołdowy, rządem Republiki Singapuru oraz Wschodnią Republiką Urugwaju w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L73 - 17 z 200815.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 235/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką (1)

 • Dz. U. L73 - 13 z 200815.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 234/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejski Komitet Doradczy ds. Statystyki i uchylająca decyzję Rady 91/116/EWG (1)

 • Dz. U. L73 - 10 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 233/2008 z dnia 14 marca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2008 r.

 • Dz. U. L73 - 6 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 232/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L73 - 5 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L73 - 3 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2008 z dnia 14 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L73 - 1 z 200815.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 229/2008 z dnia 10 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 533/2004 w sprawie ustanowienia partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.