Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 75 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 239/2008 z dnia 17 marca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 75 POZ 22

Strona 1 z 13
L 75/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2008

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 239/2008 z dnia 17 marca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

1 października 2005 r. do dnia 30 września 2006 r. („okres objęty dochodzeniem” – „OD”). Jeśli chodzi o tendencje istotne dla oceny szkody, Komisja przeanalizowała dane obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do końca OD („okres badany”).

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

B. DALSZA PROCEDURA (4)

W następstwie nałożenia tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz koksu 80+ pochodzącego z ChRL, niektóre z zainteresowanych stron przedłożyły pisemne uwagi. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożliwiono przedstawienie swojego stanowiska.

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. ŚRODKI TYMCZASOWE (1)

Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformułowania ostatecznych ustaleń. Komisja w szczególności wzmocniła te działania prowadzone podczas dochodzenia, które dotyczyły interesu Wspólnoty. W związku z powyższym po wprowadzeniu środków tymczasowych zorganizowano dodatkową wizytę weryfikacyjną w następującym przedsiębiorstwie:

W dniu 20 grudnia 2006 r. Komisja opublikowała zawiadomienie (2) o wszczęciu postępowania antydumpingowego w sprawie przywozu koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm („koksu 80+”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). W dniu 19 września 2007 r. Komisja nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1071/2007 (3) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”), tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu 80+ pochodzącego z ChRL.

— La Fonte Ardennaise, Vivier-Au-Court, Francja – użytkownik we Wspólnocie.

(6)

(2)

Należy odnotować, że postępowanie wszczęto na podstawie skargi złożonej przez trzech producentów wspólnotowych reprezentujących około 40 % całkowitej produkcji wspólnotowej koksu 80+. W motywie 2 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych wskazano zaniżoną wartość wynoszącą „ponad 30 %”; jednakże w toku dalszego dochodzenia ustalono, że skarżący reprezentują w rzeczywistości około 40 % całkowitej produkcji wspólnotowej.

Ponadto, aby zebrać informacje, złożono wizytę w Europejskim Stowarzyszeniu Odlewniczym („CAEF”) w Düsseldorfie w Niemczech. W celu wyjaśnienia pewnych domniemanych problemów związanych z wdrożeniem przeprowadzono także wizytę w organach celnych w Antwerpii, Belgia oraz w Duisburgu, Niemcy.

(7)

(3)

Jak stwierdzono w motywie 12 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, dochodzenie w sprawie dumpingu oraz szkody obejmowało okres od dnia

Strony powiadomiono o zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz koksu 80+ pochodzącego z ChRL oraz ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. Oprócz tego zainteresowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. C 313 z 20.12.2006, s. 15. (3) Dz.U. L 244 z 19.9.2007, s. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 75 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 81 z 200818.3.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/230/WPZiB z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu uzbrojenia

 • Dz. U. L75 - 80 z 200818.3.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/229/WPZiB z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L75 - 78 z 200818.3.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/228/WPZiB z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L75 - 66 z 200818.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu polialkoholu winylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych z tytułu nałożenia ceł tymczasowych

 • Dz. U. L75 - 64 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L75 - 62 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2008 z dnia 17 marca 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w odniesieniu do należności celnych przywozowych w sektorze zbóż

 • Dz. U. L75 - 60 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2008 z dnia 17 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L75 - 53 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 243/2008 z dnia 17 marca 2008 r. ustanawiające pewne środki ograniczające wobec nielegalnych władz wyspy Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L75 - 51 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 242/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L75 - 49 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 241/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau

 • Dz. U. L75 - 33 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 240/2008 z dnia 17 marca 2008 r. uchylające cło antydumpingowe na przywóz mocznika pochodzącego z Białorusi, Chorwacji, Libii i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L75 - 14 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 238/2008 z dnia 10 marca 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy przewidziany na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 w odniesieniu do cła antydumpingowego nałożonego na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L75 - 8 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 237/2008 z dnia 10 marca 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy cła antydopingowego nałożonego na przywóz azotanu amonu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L75 - 1 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 236/2008 z dnia 10 marca 2008 r. kończące, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96, częściowy przegląd okresowy ceł antydumpingowych na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.