Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 75 POZ 49

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 241/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau

Data ogłoszenia:2008-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 75 POZ 49

18.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/49

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 241/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 1. Wielkości dopuszczalne połowów ustalone w protokole do umowy są rozdzielane między państwa członkowskie według następującego klucza: a) połów krewetek: Hiszpania 1 421 BRT 1 776 BRT 137 BRT 1 066 BRT

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 oraz ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

Włochy Grecja

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Portugalia

a także mając na uwadze, co następuje:

b) połów ryb/głowonogów: Hiszpania Włochy 3 143 BRT 786 BRT 471 BRT

(1)

Wspólnota wynegocjowała z Republiką Gwinei Bissau umowę o partnerstwie w sprawie połowów przyznającą statkom Wspólnoty wielkości dopuszczalne połowów na wodach objętych zwierzchnictwem i jurysdykcją Gwinei Bissau w zakresie rybołówstwa.

Grecja

c) sejnery do połowów tuńczyka i taklowce powierzchniowe: Hiszpania 10 statków 9 statków 4 statki

(2)

W wyniku tych negocjacji dnia 23 maja 2007 r. parafowano umowę o partnerstwie w sprawie połowów.

Francja Portugalia

(3)

Zatwierdzenie wspomnianej umowy leży w interesie Wspólnoty.

d) statki dokonujące połowów wędziskami i taklami: Hiszpania Francja 10 statków 4 statki

(4)

Należy określić metodę podziału wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy poszczególne państwa członkowskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

2. Jeżeli wnioski państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, dotyczące wydania licencji nie pokrywają wszystkich wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w protokole do umowy, Komisja może uwzględnić wnioski o wydanie licencji z pozostałych państw członkowskich. Artykuł 3 Państwa członkowskie, których statki prowadzą połowy na mocy umowy, o której mowa w art. 1, powiadamiają Komisję o ilościach odłowionych z poszczególnych stad w obszarze połowowym Gwinei Bissau zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (3).

(3) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, s. 8.

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowę o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2).

Tekst umowy zostaje załączony do niniejszego rozporządzenia.

(1) Opinia z dnia 11 marca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 342 z 27.12.2007, s. 5.

L 75/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2008

Artykuł 4 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania porozumienia umowy, tak aby stała się ona wiążąca dla Wspólnoty. Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r. W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 75 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 81 z 200818.3.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/230/WPZiB z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu uzbrojenia

 • Dz. U. L75 - 80 z 200818.3.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/229/WPZiB z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L75 - 78 z 200818.3.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/228/WPZiB z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L75 - 66 z 200818.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu polialkoholu winylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych z tytułu nałożenia ceł tymczasowych

 • Dz. U. L75 - 64 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L75 - 62 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2008 z dnia 17 marca 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w odniesieniu do należności celnych przywozowych w sektorze zbóż

 • Dz. U. L75 - 60 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2008 z dnia 17 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L75 - 53 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 243/2008 z dnia 17 marca 2008 r. ustanawiające pewne środki ograniczające wobec nielegalnych władz wyspy Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L75 - 51 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 242/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L75 - 33 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 240/2008 z dnia 17 marca 2008 r. uchylające cło antydumpingowe na przywóz mocznika pochodzącego z Białorusi, Chorwacji, Libii i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L75 - 22 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 239/2008 z dnia 17 marca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L75 - 14 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 238/2008 z dnia 10 marca 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy przewidziany na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 w odniesieniu do cła antydumpingowego nałożonego na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L75 - 8 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 237/2008 z dnia 10 marca 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy cła antydopingowego nałożonego na przywóz azotanu amonu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L75 - 1 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 236/2008 z dnia 10 marca 2008 r. kończące, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96, częściowy przegląd okresowy ceł antydumpingowych na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.