Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 75 POZ 62

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2008 z dnia 17 marca 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w odniesieniu do należności celnych przywozowych w sektorze zbóż

Data ogłoszenia:2008-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 75 POZ 62

L 75/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 245/2008 z dnia 17 marca 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w odniesieniu do należności celnych przywozowych w sektorze zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 10 ust. 4,

dowało tymczasowe zniknięcie okoliczności nadzwyczajnych uzasadniających ustanowienie systemu szczególnego zabezpieczenia dodatkowego oprócz zabezpieczeń właściwych dla pozwolenia na przywóz. Biorąc pod uwagę nowe warunki mające zastosowanie do przywozu pszenicy zwyczajnej od wejścia w życie rozporzadzenia (WE) nr 1/2008, zabezpieczenie dodatkowe w wysokości 95 EUR za tonę, o którym mowa w art. 5 ust. 1 akapit drugi lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1249/96, nie jest już uzasadnione do momentu ponownego wprowadzenia należności celnych przywozowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Artykuł 5 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2) przewiduje, w przypadku przywozu pszenicy zwyczajnej wysokiej jakości, zasadę złożenia szczególnego zabezpieczenia dodatkowego oprócz zabezpieczeń wymaganych na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (3). To zabezpieczenie dodatkowe wynoszące 95 EUR za tonę jest uzasadnione różnicą obowiązujących należności celnych przywozowych pomiędzy różnymi kategoriami pszenicy zwyczajnej, w zależności od tego, czy chodzi o pszenicę wysokiej jakości czy o pszenicę jakości niskiej lub średniej.

Od chwili opublikowania rozporządzenia (WE) nr 1/2008 to zabezpieczenie dodatkowe było jednak składane przez niektóre podmioty gospodarcze. W celu zmniejszenia ograniczeń finansowych, które z tego wynikają dla wymienionych podmiotów, należy ustanowić natychmiastowe zwolnienie wspomnianego zabezpieczenia.

(5)

Należy zatem wprowadzić odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

(6)

W celu zapobieżenia dalszemu wnoszeniu przez podmioty gospodarcze zabezpieczenia dodatkowego i z uwagi na konieczność zwolnienia w jak najkrótszym terminie zabezpieczeń złożonych od dnia 4 stycznia 2008 r., konieczne jest, aby niniejsze rozporządzenie było natychmiast stosowane.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2008 (4) czasowo zawiesiło należności celne przywozowe na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, który kończy się dnia 30 czerwca 2008 r., umożliwiając jednocześnie ich ponowne wprowadzenie przed wymienioną datą, jeżeli byłoby to uzasadnione warunkami rynkowymi.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Czasowe zawieszenie należności celnych, mające zastosowanie do przywozu dokonanego na podstawie pozwoleń na przywóz wystawionych po dniu 4 stycznia 2008 r., zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2008, spowozmie169 zmie292 zmie398

Artykuł 1 1. W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1249/96, składanie zabezpieczenia dodatkowego, określonego przez wymieniony przepis, nie jest wymagane w okresie zawieszenia należności celnych przywozowych na niektóre zboża, ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1/2008.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 78. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L z 29.6.2007, s. 6). (2) Dz.U. L 161 z 29.6.1996, s. 125. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1816/2005 (Dz.U. L z 8.11.2005, s. 5). 3) Dz. U. L 189 z 29.7.2003, s. 12. Rozporządzenie ostatnio ( nione rozporządzeniem (WE) nr 1996/2006 (Dz.U. L z 30.12.2006, s. 1). (4) Dz.U. L 1 z 4.1.2008, s. 1.

2. Zabezpieczenia dodatkowe określone w ust. 1, które zostały złożone po dniu 4 stycznia 2008 r., zostają natychmiast zwolnione.

18.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/63

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 75 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 81 z 200818.3.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/230/WPZiB z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu uzbrojenia

 • Dz. U. L75 - 80 z 200818.3.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/229/WPZiB z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L75 - 78 z 200818.3.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/228/WPZiB z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L75 - 66 z 200818.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu polialkoholu winylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych z tytułu nałożenia ceł tymczasowych

 • Dz. U. L75 - 64 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L75 - 60 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2008 z dnia 17 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L75 - 53 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 243/2008 z dnia 17 marca 2008 r. ustanawiające pewne środki ograniczające wobec nielegalnych władz wyspy Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L75 - 51 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 242/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L75 - 49 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 241/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau

 • Dz. U. L75 - 33 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 240/2008 z dnia 17 marca 2008 r. uchylające cło antydumpingowe na przywóz mocznika pochodzącego z Białorusi, Chorwacji, Libii i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L75 - 22 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 239/2008 z dnia 17 marca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L75 - 14 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 238/2008 z dnia 10 marca 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy przewidziany na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 w odniesieniu do cła antydumpingowego nałożonego na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L75 - 8 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 237/2008 z dnia 10 marca 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy cła antydopingowego nałożonego na przywóz azotanu amonu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L75 - 1 z 200818.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 236/2008 z dnia 10 marca 2008 r. kończące, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96, częściowy przegląd okresowy ceł antydumpingowych na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.