Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 81 POZ 81

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 388/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty pierwszy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

Data ogłoszenia:2008-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 81 POZ 81

20.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/81

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 388/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty pierwszy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

URZĄD NADZORU EFTA, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63 oraz Protokół 26, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru

i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24 i art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 1 części I protokołu 3 do tego porozumienia,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 24 Porozumienia o nadzorze i trybunale Urząd Nadzoru EFTA nadaje

moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o nadzorze i trybunale Urząd Nadzoru EFTA wydaje zawiadomienia lub wytyczne dotyczące kwestii objętych Porozumieniem EOG, jeśli porozumienie to lub Porozumienie o nadzorze i trybunale wyraźnie tak stanowi lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne, PRZYWOŁUJĄC zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (3) przyjęte przez Urząd

Nadzoru EFTA w dniu 19 stycznia 1994 r. (4),

MAJĄC NA UWADZE, że dnia 22 listopada 2006 r. Komisja Europejska przyjęła nowe Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod koniec grudnia 2006 r., MAJĄC NA UWADZE, że nowe zasady ramowe mają również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospo-

darczego,

MAJĄC NA UWADZE, że należy zapewnić jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym, (1) (2) (3) (4) Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „Porozumieniem o nadzorze i trybunale”. Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z tego samego dnia, ostatnio zmienione decyzją z dnia 29 listopada 2006 r.

L 81/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2008

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE” zamieszczonej na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA przyjmie, po konsultacji z Komisją, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską, MAJĄC NA UWADZE, że z chwilą opublikowania ostatecznej wersji Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną Urząd Nadzoru EFTA będzie mógł przyjąć odpowiadające im wytyczne, MAJĄC NA UWADZE, że obowiązujący obecnie rozdział 14 wygasa dnia 31 grudnia 2006 r., MAJĄC NA UWADZE, że istnieje w związku z tym potrzeba przedłużenia obowiązywania rozdziału 14 do czasu, gdy Urząd Nadzoru EFTA przyjmie wytyczne odpowiadające nowym Wspólnotowym zasadom ramowych dotyczącym pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, PO KONSULTACJI z Komisją Europejską, PRZYWOŁUJĄC fakt, że Urząd Nadzoru EFTA odbył konsultacje z państwami EFTA w przedmiotowej sprawie w piśmie z dnia 13 listopada 2006 r., PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Obowiązywanie rozdziału 14 wytycznych w sprawie pomocy państwa dotyczących pomocy państwa w zakresie badań i rozwoju przedłuża się do chwili przyjęcia przez Urząd Nadzoru EFTA nowych wytycznych odpowiadających nowym Wspólnotowym zasadom ramowym dotyczącym pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. Ustęp 2 sekcji 14.9 rozdziału 14 wytycznych w sprawie pomocy państwa zastępuje się nowym ustępem 2 w brzmieniu: „Niniejsze wytyczne obowiązują do chwili przyjęcia przez Urząd Nadzoru EFTA nowych wytycznych odpowiadających nowym Wspólnotowym zasadom ramowym dotyczącym pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, przyjętym przez Komisję Europejską dnia 22 listopada 2006 r.”. 2) Państwa EFTA zostają poinformowane pismem zawierającym egzemplarz niniejszej decyzji. 3) Komisja Europejska zostaje poinformowana pismem zawierającym egzemplarz niniejszej decyzji. 4) Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Bjørn T. GRYDELAND Kristján A. STEFÁNSSON

Przewodniczący

Członek Kolegium

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 81 POZ 81 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 73 z 200820.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2008 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, utrzymanego i ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znosząca zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1044)

 • Dz. U. L81 - 71 z 200820.3.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/37/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2005/68/WE w sprawie reasekuracji, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1)

 • Dz. U. L81 - 69 z 200820.3.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/36/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L81 - 67 z 200820.3.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/35/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L81 - 65 z 200820.3.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/34/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE), w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L81 - 62 z 200820.3.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/33/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L81 - 60 z 200820.3.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/32/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L81 - 57 z 200820.3.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/31/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L81 - 53 z 200820.3.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/30/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1)

 • Dz. U. L81 - 51 z 200820.3.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/29/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L81 - 48 z 200820.3.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/28/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy 96/57/WE i 2000/55/WE, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L81 - 45 z 200820.3.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/27/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L81 - 42 z 200820.3.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/26/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/6/WE w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L81 - 40 z 200820.3.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/25/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L81 - 38 z 200820.3.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/24/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1)

 • Dz. U. L81 - 37 z 200820.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L81 - 35 z 200820.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2008 z dnia 19 marca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w obszarach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L81 - 32 z 200820.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2008 z dnia 19 marca 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L81 - 30 z 200820.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2008 z dnia 19 marca 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L81 - 28 z 200820.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 266/2008 z dnia 19 marca 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L81 - 26 z 200820.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2008 z dnia 19 marca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L81 - 24 z 200820.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2008 z dnia 19 marca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L81 - 23 z 200820.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L81 - 21 z 200820.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2008 z dnia 19 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L81 - 1 z 200820.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 261/2008 z dnia 17 marca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych sprężarek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.