Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 6/07 (ex N 558/06) planowanej przez Polskę na rzecz Techmatrans S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5616) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 2

Strona 2 z 7

(15)

Niektóre środki restrukturyzacyjne zostały już wprowadzone. Obniżono koszty stałe: działalność przedsiębiorstwa skupiono w jednej lokalizacji, co pozwoliło obniżyć koszty utrzymania i koszty operacyjne, natomiast w 2004 r. sprzedano część zbędnych składników majątku oraz zmniejszono poziom zatrudnienia z 133 pracowników w 2003 r. do 112 w 2005 r. W rezultacie w 2005 r. przedsiębiorstwo odnotowało nieznaczny zysk. Restrukturyzację zatrudnienia uważa się za zakończoną, w związku z tym nie planuje się dalszej redukcji zatrudnienia.

(9)

Ze względu na brak środków, działania marketingowe przedsiębiorstwa są ograniczone, dlatego klientami Techmatrans są obecnie przede wszystkim firmy, z którymi przedsiębiorstwo nawiązało już wcześniej współpracę. Problemy z brakiem płynności dodatkowo pogarszają sytuację przedsiębiorstwa.

(10)

Wskaźniki płynności przedsiębiorstwa są zbyt niskie, aby mogło zaciągnąć na rynku kredyt długoterminowy. Ze względu na ponoszone straty kapitał własny Techmatrans zmniejszył się o 65 % od 2001 r., podczas gdy przedsiębiorstwo nie było w stanie zaciągnąć długoterminowych zobowiązań. Dlatego działalność jest w ok. 30 % finansowana zobowiązaniami krótkoterminowymi wobec dostawców i władz publicznych.

W celu zmniejszenia kosztów stałych i zgromadzenia kapitału na restrukturyzację przedsiębiorstwo planuje sprzedaż zbędnych składników majątku: nieruchomości w 2007 r., zbędnych zapasów (starszych niż rok) oraz starych maszyn i samochodów w okresie restrukturyzacji, kiedy zakupione zostaną nowe. Według niezależnego rzeczoznawcy wartość rynkowa nieruchomości wynosi od 1,8 mln do 3,1 mln PLN, w zależności od metody wyceny. Dlatego przedsiębiorstwo przyjęło, że planowane przychody ze sprzedaży nieruchomości będą na poziomie 2 mln PLN. Jeśli chodzi o sprzedaż zapasów, przyjmuje się, że związane z tym przychody będą równe 25 % wartości księgowej, tj. 100 000 PLN. Szacowane przychody ze sprzedaży samochodów i maszyn wynoszą 100 000 PLN.

(16)

Restrukturyzacja

(11)

Ponadto przedsiębiorstwo Techmatrans otrzymało kredyt kupiecki na kwotę 110 000 PLN z dłuższym terminem spłaty niż przewidują typowe warunki rynkowe. Władze polskie zaproponowały również zaliczenie zysków przedsiębiorstwa Techmatrans osiągniętych w 2005 r. jako wkładu własnego.

Planowana restrukturyzacja dotyczy głównie działań w zakresie restrukturyzacji majątku. Plan restrukturyzacji przewiduje znaczne inwestycje w aktywa produkcyjne: zakup nowych maszyn, wiedzy specjalistycznej (knowhow), licencji oraz modernizację systemów informatycznych. Celem tych inwestycji jest zwiększenie efektywności produkcji i rozszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa.

(17)

Zgodnie ze zgłoszonym planem restrukturyzacji koszty restrukturyzacji wynosiły 5,35 mln PLN, z czego 2,8 mln PLN planowano sfinansować w formie pomocy państwa, natomiast pozostała kwota 2,55 mln PLN miała być pokryta przez Techmatrans.

(12)

Aby obniżyć koszty, planowany jest zakup nowych środków transportu i modernizacja systemów ciepłowniczego, wodociągowego i elektrycznego.

(18)

(13)

Planowany zastrzyk kapitału ustabilizuje sytuację finansową przedsiębiorstwa i poprawi jego wskaźniki finansowe.

Odnośnie do środków wyrównawczych przedsiębiorstwo planowało zaprzestanie jednego z rodzajów działalności, tj. projektowania układów sterowania systemów transportu technologicznego. Układy sterowania miały nadal stanowić część oferty przedsiębiorstwa, lecz ich projektowanie miało być zlecone innym przedsiębiorstwom.

L 86/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.3.2008

Środek pomocy

(19)

(25)

Zgłoszona pomoc polega na podwyższeniu przez państwową Agencję Rozwoju Przemysłu S.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 27 z 200828.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L86 - 25 z 200828.3.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

 • Dz. U. L86 - 23 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L86 - 21 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2008 z dnia 27 marca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lingot du Nord (ChOG), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (ChOG), Marrone di Roccadaspide (ChOG))

 • Dz. U. L86 - 19 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L86 - 9 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (1)

 • Dz. U. L86 - 8 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L86 - 7 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L86 - 5 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L86 - 3 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L86 - 1 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.