Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 6/07 (ex N 558/06) planowanej przez Polskę na rzecz Techmatrans S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5616) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 3

Strona 3 z 7

A. (ARP) kapitału zakładowego przedsiębiorstwa o kwotę 2,8 mln PLN (0,7 mln EUR). Podstawą prawną udzielenia tego rodzaju wsparcia finansowego w formie dokapitalizowania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (3). Obecny właściciel spółki, Ministerstwo Skarbu Państwa, obniży jej kapitał akcyjny w celu pokrycia strat poniesionych w latach 2001–2004. Następnie spółka wyemituje nowe akcje z przeznaczeniem ich objęcia przez ARP, która w ten sposób stanie się właścicielem 41,5 % akcji Techmatrans. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na cele inwestycyjne. Oprócz zgłoszenia powyższego środka władze polskie poinformowały Komisję, że w 2004 i 2005 r. przedsiębiorstwo Techmatrans uzyskało pomoc państwa w formie rozłożenia zadłużenia na raty. Wsparcie to zostało udzielone w ramach pomocy de minimis. III. DECYZJA O WSZCZĘCIU FORMALNEGO POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

Komisja miała również wątpliwości co do racjonalności ekonomicznej proponowanych środków wyrównawczych. Działalność, którą planowano zaprzestać, wydawała się technologicznie bardziej zaawansowana i bardziej rentowna niż inne rodzaje działalności przedsiębiorstwa. Nasunęło to dodatkowe wątpliwości odnośnie do strategii branżowej przedsiębiorstwa.

(20)

IV. UWAGI WŁADZ POLSKICH

(26)

(21)

Po pierwsze władze polskie nie zgodziły się z Komisją, która zakwestionowała przyszłe marże zysków przewidziane przez przedsiębiorstwo w planie restrukturyzacji. Przedstawiono materiały mające wykazać, że marża zysku w granicach 2–4 % jest w sektorze budowy maszyn typowa dla podobnych przedsiębiorstw produkujących systemy transportu technologicznego, tak jak Techmatrans. Władze polskie przedstawiły przykład dobrze prosperującej spółki notowanej na polskiej giełdzie papierów wartościowych, która działa w tym samym segmencie rynku i osiąga podobnie niskie marże zysku.

(27)

(22)

Formalne postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte, ponieważ Komisja miała wątpliwości, czy planowana pomoc restrukturyzacyjna była zgodna z wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (4) (zwanymi dalej „wytycznymi”). Po pierwsze Komisja miała wątpliwości, czy przewidziane w planie restrukturyzacji środki były wystarczające do przywrócenia długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa. Prognozowana marża zysku była niska, więc prawdopodobnie plan ten nie zostałby zaakceptowany przez potencjalnego inwestora prywatnego. Ponadto rzeczywista sytuacja przedsiębiorstwa w 2006 r. była znacznie gorsza niż przewidywano, więc plan należało uaktualnić. Po drugie proponowany wkład własny był niższy niż wymagają wytyczne. Ponadto pojawiły się wątpliwości co do zgodności z wytycznymi niektórych środków zaproponowanych jako wkład własny. Również koszty restrukturyzacji wydawały się niedoszacowane. Dlatego pokrycie kosztów restrukturyzacji przez rzeczywisty wkład własny było prawdopodobnie jeszcze mniejsze, niż wskazano.

Władze polskie podkreśliły, że planowane dokapitalizowanie ma być tymczasową pomocą dla Techmatrans, umożliwiającą skuteczną restrukturyzację przedsiębiorstwa i pomyślną prywatyzację w latach 2009–2010. Władze polskie podkreśliły również, że zaangażowanie kapitałowe ARP w Techmatrans zostało zaplanowane tylko jako inwestycja tymczasowa, i zarówno ARP, jak i Skarb Państwa planują sprzedaż akcji przedsiębiorstwa, kiedy tylko jego sytuacja ulegnie poprawie.

(23)

(28)

Władze polskie zwróciły uwagę na fakt, że w Techmatrans wprowadzono już istotne środki restrukturyzacyjne, takie jak redukcję zatrudnienia, redukcję kosztów stałych i restrukturyzację organizacyjną, mające długookresowy wpływ na wyniki przedsiębiorstwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 27 z 200828.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L86 - 25 z 200828.3.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

 • Dz. U. L86 - 23 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L86 - 21 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2008 z dnia 27 marca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lingot du Nord (ChOG), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (ChOG), Marrone di Roccadaspide (ChOG))

 • Dz. U. L86 - 19 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L86 - 9 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (1)

 • Dz. U. L86 - 8 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L86 - 7 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L86 - 5 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L86 - 3 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L86 - 1 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.