Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 6/07 (ex N 558/06) planowanej przez Polskę na rzecz Techmatrans S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5616) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 5

Strona 5 z 7

do szacowanej wartości 8,5 mln PLN (2,2 mln EUR) w 2006 r., tj. o 46 %. W latach 2001–2005 kapitał obrotowy obniżył się z 7,7 mln PLN (1,9 mln EUR) do 2,3 mln PLN (0,6 mln EUR). W tym samym okresie udział zapasów w kapitale obrotowym wzrósł z 16 % do 38,5 %. W związku z powyższym Komisja uważa, że spółkę Techmatrans można uznać za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu wytycznych i w konsekwencji kwalifikujące się do otrzymania pomocy na restrukturyzację. 2.2. Przywrócenie rentowności

(39)

(33)

(40)

(34)

(35)

(41)

(36)

W niniejszym przypadku nie mają zastosowania wyłączenia przewidziane w art. 87 ust. 2 Traktatu WE. Jeśli chodzi o wyłączenia na mocy art. 87 ust. 3 Traktatu WE, z uwagi na to, że podstawowy cel pomocy dotyczy przywrócenia znajdującemu się w trudnej sytuacji przedsiębiorstwu długoterminowej rentowności, można zastosować jedynie wyłączenie zapisane w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, które zezwala na pomoc państwa przeznaczoną na wspieranie rozwoju niektórych rodzajów działalności gospodarczej, o ile pomoc ta nie wpływa niekorzystnie na warunki wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Z tego względu pomoc można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE jedynie w przypadku spełnienia warunków zawartych w wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji. 2.1. Kwalifikowalność przedsiębiorstwa do pomocy

Aby środek został uznany za zgodny z prawem wspólnotowym na podstawie pkt 34–37 wytycznych, plan restrukturyzacji musi zawierać szczegółową analizę problemów, które doprowadziły do wystąpienia trudności, oraz ustanawiać metody przywrócenia długoterminowej rentowności i dobrej kondycji finansowej firmy w rozsądnych ramach czasowych. Plan taki należy przygotować w oparciu o realistyczne założenia co do przyszłych warunków działalności. Oczekiwana stopa zwrotu z kapitału musi być na tyle wysoka, aby poddane restrukturyzacji przedsiębiorstwo mogło samodzielnie konkurować na rynku. W decyzji o wszczęciu postępowania Komisja wyraziła wątpliwości, czy planowana restrukturyzacja jest wystarczająca do zapewnienia przedsiębiorstwu Techmatrans rentowności, oraz wskazała, że plan restrukturyzacji należy uaktualnić i dokończyć. Po wydaniu decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego polskie władze przekazały dodatkowe informacje i rozwiały powyższe wątpliwości Komisji dotyczące przywrócenia rentowności. Po pierwsze, słabe wyniki Techmatrans odnotowane w 2006 r. zostały należycie wyjaśnione. Ponieważ konieczne było przełożenie notyfikowanego dokapitalizowania na późniejszy termin, w obliczu problemów z płynnością przedsiębiorstwo zaczęło wymagać od klientów płatności zaliczkowych stanowiących 40 % wartości zamówienia. W rezultacie przedsiębiorstwo straciło znaczną część zamówień. Kiedy przedsiębiorstwu udało się przywrócić płynność w drugiej połowie 2006 r., jego wyniki znacznie się poprawiły. Odpowiednio zaktualizowano plan restrukturyzacji, uwzględniając wyniki odnotowane przez Techmatrans w 2006 r.

(42)

(43)

(37)

Zgodnie z wymienionymi wytycznymi za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji uznaje się przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie odzyskać dobrej kondycji przy pomocy zasobów własnych ani poprzez pozyskanie niezbędnych środków od akcjonariuszy lub

L 86/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.3.2008

(44)

Po drugie, jeśli chodzi o obawy Komisji dotyczące niskiego poziomu oczekiwanej marży zysku równej 3 % na koniec okresu restrukturyzacji w 2010 r., władze polskie wyjaśniły, że taki poziom oczekiwanej marży zysku wynika z sytuacji istniejącej w tym sektorze, w którym marże oscylują w granicach 2–4 %. Przedstawiono przykłady przedsiębiorstw działających w tym samym sektorze i osiągających podobne marże zysków, w tym jedną spółkę notowaną na polskiej giełdzie papierów wartościowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 27 z 200828.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L86 - 25 z 200828.3.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

 • Dz. U. L86 - 23 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L86 - 21 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2008 z dnia 27 marca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lingot du Nord (ChOG), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (ChOG), Marrone di Roccadaspide (ChOG))

 • Dz. U. L86 - 19 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L86 - 9 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (1)

 • Dz. U. L86 - 8 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L86 - 7 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L86 - 5 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L86 - 3 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L86 - 1 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.