Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 6/07 (ex N 558/06) planowanej przez Polskę na rzecz Techmatrans S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5616) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 6

Strona 6 z 7

matrans powinno osiągnąć długoterminową rentowność. Na podstawie powyższych przesłanek Komisja stwierdza, że realizacja wspomnianego planu restrukturyzacji doprowadzi do przywrócenia rentowności przedsiębiorstwa.

2.3. Ograniczenie pomocy do minimum

(50)

(45)

Bardziej szczegółowa analiza sytuacji w segmencie rynku, w którym działa Techmatrans, potwierdziła, że stosunkowo niska marża zysku jest typowa dla przedsiębiorstw oferujących produkty i usługi dla przemysłu motoryzacyjnego, ponieważ silna pozycja negocjacyjna klientów prowadzi do ograniczania tych marż. W związku z powyższym prognozowany poziom stopy zwrotu jest uzasadniony.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 43–45 wytycznych pomoc musi być ograniczona do niezbędnego minimum, a od beneficjentów pomocy oczekuje się znaczącego wkładu w proces restrukturyzacji ze środków własnych lub zewnętrznych, prywatnych źródeł finansowania. Wytyczne wyraźnie wskazują, że znaczący wkład w finansowanie restrukturyzacji musi pochodzić ze środków własnych, w tym ze sprzedaży aktywów, które nie są niezbędne do dalszego istnienia przedsiębiorstwa, lub z zewnętrznych źródeł finansowania na warunkach rynkowych.

(46)

Działania restrukturyzacyjne obejmują głównie nowe inwestycje, które powinny pozwolić przedsiębiorstwu wykorzystać jego potencjał w perspektywie długookresowej (krótkookresowo wpływając negatywnie na wynik netto poprzez zwiększenie kosztów amortyzacji). Wprowadzono już istotne środki restrukturyzacyjne, m.in. restrukturyzację zatrudnienia, częściową restrukturyzację majątku oraz restrukturyzację organizacyjną. Wreszcie, przedsiębiorstwo nie ma znacznego zadłużenia do spłaty, więc cała pomoc restrukturyzacyjna zostanie przeznaczona na poprawę wydajności i konkurencyjności produkcji.

(51)

Wkład własny Techmatrans w koszty restrukturyzacji będzie pochodził ze sprzedaży aktywów: nieruchomości (2 mln PLN), zapasów (0,1 mln PLN) oraz starych samochodów i maszyn produkcyjnych (0,1 mln PLN). Oprócz tego przedsiębiorstwo otrzymało długoterminowy kredyt kupiecki na kwotę 0,11 mln PLN.

(52)

(47)

W branży budowy maszyn działają przeważnie małe i średnie przedsiębiorstwa, głównie ze względu na ścisłe dostosowanie produktu do potrzeb klienta i sprzedaż w małych partiach. Popyt ma charakter cykliczny, co wymaga od przedsiębiorstw elastycznego dostosowywania mocy produkcyjnych. W wielu wypadkach do wytworzenia produktów potrzebna jest specjalistyczna wiedza, co wymaga wieloletniego doświadczenia. Wydaje się, że Techmatrans spełnia powyższe wymogi, a realizacja programu inwestycyjnego zawartego w planie restrukturyzacji powinna zapewnić przedsiębiorstwu przywrócenie długoterminowej rentowności.

Ponadto przedsiębiorstwo Techmatrans uzyskało dyskonto należności. Oczekiwana łączna kwota zdyskontowanych należności powinna w 2007 r. wynieść 3 160 000 PLN. W powyższej prognozie uwzględniono umowy dyskonta należności podpisanych już z bankami i klientami. Zakładając, że oczekiwane skrócenie okresu płatności będzie podobne do osiągniętego w 2006 r. (80 dni), uzyskane w ten sposób środki finansowe w 2007 r. powinny przynieść skutek odpowiadający uzyskaniu długoterminowych środków finansowych w kwocie 702 000 PLN (3 160 000 × 80 dni/360 dni).

(53)

(48)

Ponadto po przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji władze polskie planują sprywatyzować przedsiębiorstwo w latach 2009-2010. Powinno to dodatkowo umocnić pozycję przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej. Przedsiębiorstwo spotkało się z pozytywną oceną rynku już w 2005 r., kiedy dwóch potencjalnych inwestorów wyraziło chęć jego nabycia.

Ponieważ przedsiębiorstwo uzyskało te środki na warunkach rynkowych, będąc w trudnej sytuacji finansowej i przed udzieleniem pomocy państwa, Komisja stwierdza, że uzasadnione jest przyjęcie założenia, iż Techmatrans będzie w stanie uzyskać podobne środki finansowe w całym okresie restrukturyzacji i przynajmniej w tym samym zakresie. Dlatego Komisja stwierdza, że powyższe środki finansowe można zaakceptować jako wkład własny w rozumieniu wytycznych o ratowaniu i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 27 z 200828.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L86 - 25 z 200828.3.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

 • Dz. U. L86 - 23 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L86 - 21 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2008 z dnia 27 marca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lingot du Nord (ChOG), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (ChOG), Marrone di Roccadaspide (ChOG))

 • Dz. U. L86 - 19 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L86 - 9 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (1)

 • Dz. U. L86 - 8 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L86 - 7 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L86 - 5 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L86 - 3 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L86 - 1 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.