Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 6/07 (ex N 558/06) planowanej przez Polskę na rzecz Techmatrans S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5616) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 7

Strona 7 z 7

(54)

(49)

Po przeanalizowaniu i sprawdzeniu powyższych wyjaśnień i planu restrukturyzacji, w szczególności programu inwestycyjnego, Komisja uznaje, że w przypadku przeprowadzenia tej restrukturyzacji przedsiębiorstwo Tech-

Według zaktualizowanego planu restrukturyzacji koszty restrukturyzacji powinny wynieść 5,959 mln PLN (inwestycje: 5,359 mln PLN, spłata pożyczki udzielonej w celu ratowania przedsiębiorstwa: 0,6 milion PLN). Wkład własny w finansowanie restrukturyzacji powinien wynieść 3,012 mln PLN (przychody ze sprzedaży aktywów: 2,2 mln PLN, długoterminowy kredyt kupiecki: 110 000 PLN, dyskonto należności: 702 000 PLN).

28.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/33

(55)

Wkład własny Techmatrans w całą restrukturyzację można uznać na maksymalny możliwy i równy co najmniej 50 % kosztów restrukturyzacji, co jest zgodne ze wspomnianymi wytycznymi. W związku z powyższym Komisja może zaakceptować taki poziom wkładu własnego. 2.4. Unikanie nadmiernego zakłócania konkurencji

(59)

Działalność, którą Techmatrans planuje zaprzestać, jest zyskowna, więc przyczyną rezygnacji nie są względy rentowności. W ostatnich latach przychody z tego typu działalności stanowiły 5 do 8,6 % całkowitych przychodów Techmatrans. Komisja zauważa, że udział Techmatrans w rynku jest niski, że w kontekście wielkości przedsiębiorstwo kwalifikuje się do sektora MŚP (mimo że formalnie nie kwalifikuje się do tego sektora, ponieważ jest własnością Skarbu Państwa) oraz że kwota planowanej pomocy jest raczej niewielka (0,7 mln EUR). Dlatego zakłócenie konkurencji, któremu mają zapobiec środki wyrównawcze, jest nieznaczne. W związku z powyższym Komisja uznaje zaproponowany środek wyrównawczy za wystarczający. VI. PODSUMOWANIE

(60)

(56)

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 38–42 wytycznych należy podjąć działania w możliwie największym stopniu łagodzące potencjalny negatywny wpływ pomocy na konkurencję. Pomoc nie powinna nadmiernie zakłócać konkurencji. Oznacza to zazwyczaj ograniczenie obecności przedsiębiorstwa na rynku po zakończeniu restrukturyzacji. Obowiązkowe ograniczenie lub zmniejszenie obecności przedsiębiorstwa na odpowiednim rynku jest czynnikiem kompensującym na korzyść konkurentów. Ograniczenie takie powinno być proporcjonalne do zakłócenia, jakie pomoc wywołała na rynku, oraz do względnego znaczenia przedsiębiorstwa na odpowiednim rynku lub rynkach. Zgodnie z pkt 56 wytycznych warunki przyznania pomocy są mniej restrykcyjne jeśli chodzi o konieczne środki wyrównawcze na obszarach wsparcia. W celu przeanalizowania wpływu pomocy restrukturyzacyjnej na rynek i konkurencję Komisja przyjmuje, że przedsiębiorstwo Techmatrans jest zlokalizowane na obszarze wsparcia w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. Rozwiano również zawarte w decyzji o wszczęciu postępowania wątpliwości Komisji, dotyczące racjonalności ekonomicznej zaproponowanych środków wyrównawczych. Techmatrans planuje zaprzestać projektowania i sprzedaży systemów sterowania transportu technologicznego, ponieważ w tej dziedzinie – bardziej niż w innych – bardziej racjonalne będzie zlecanie tych usług podmiotom zewnętrznym. W przeciwieństwie do innych dziedzin działalności Techmatrans zlecanie zewnętrznym podmiotom tego typu działalności nie będzie wymagało przekazywania potencjalnym konkurentom specjalistycznej wiedzy, która jest nieodłącznym elementem głównej działalności tego przedsiębiorstwa. Ponadto rezygnacja z tego typu działalności nie będzie wymagała znacznych zmian dostosowawczych w przedsiębiorstwie.

(61)

Komisja stwierdza, że zgłoszona pomoc państwa na rzecz przedsiębiorstwa Techmatrans przeznaczona na realizację opisanego procesu restrukturyzacji może być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem,

(57)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Pomoc państwa, którą Polska planuje udzielić zgodnie z opisanym planem restrukturyzacji przedsiębiorstwa Techmatrans, w kwocie 2 800 000 PLN, jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE. W związku z powyższym zezwala się na udzielenie wymienionej pomocy w kwocie 2 800 000 PLN. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczpospolitej Polskiej.

(58)

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 27 z 200828.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L86 - 25 z 200828.3.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

 • Dz. U. L86 - 23 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L86 - 21 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2008 z dnia 27 marca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lingot du Nord (ChOG), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (ChOG), Marrone di Roccadaspide (ChOG))

 • Dz. U. L86 - 19 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L86 - 9 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (1)

 • Dz. U. L86 - 8 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L86 - 7 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L86 - 5 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L86 - 3 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L86 - 1 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.