Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 6/07 (ex N 558/06) planowanej przez Polskę na rzecz Techmatrans S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5616) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28

Strona 1 z 7
L 86/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.3.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 6/07 (ex N 558/06) planowanej przez Polskę na rzecz Techmatrans S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5616)

(jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/272/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(3)

powstało w 1972 r. Zatrudnia 112 pracowników. W 2006 r. obroty firmy wyniosły 8,1 mln PLN (2,0 mln EUR), a suma bilansowa 6,3 mln PLN (1,6 mln EUR). Dane te są wielkościami charakterystycznymi dla małego lub średniego przedsiębiorstwa, jednakże ze względu na fakt, że spółka Techmatrans jest własnością Skarbu Państwa, kwalifikuje się do kategorii dużych przedsiębiorstw. Spółka nie stanowi części większej grupy kapitałowej.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

Główny zakres usług spółki to: naprawy, serwis i modernizacja systemów transportu technologicznego, jak również dostawy nowych systemów dźwigowych transportu technologicznego dla obiektów przemysłowych z branży motoryzacyjnej, metalurgicznej i budowlanej. Spółka posiada niewielki udział w polskim rynku (0,2–1,0 %) i jeszcze mniejszy udział w rynku europejskim.

I. PROCEDURA

(1)

W piśmie z dnia 21 sierpnia 2006 r. Polska powiadomiła Komisję o planowanej pomocy restrukturyzacyjnej na rzecz spółki Techmatrans S.A. W piśmie z dnia 14 grudnia 2006 r. Polska przekazała Komisji dodatkowe informacje. Pismem z dnia 21 lutego 2007 r. Komisja powiadomiła Polskę o swojej decyzji dotyczącej wszczęcia określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE postępowania w odniesieniu do pomocy na rzecz Techmatrans S.A. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag, lecz takowe uwagi nie wpłynęły. Polskie władze przedłożyły dodatkowe informacje w pismach z dnia 10 kwietnia i 24 lipca 2007 r.

(4)

Od roku 2002 r. właściciel oraz zarząd przedsiębiorstwa podejmowali działania mające na celu jego prywatyzację. W lipcu 2005 r. w odpowiedzi na ogłoszone zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia od 51 % do 85 % akcji Techmatrans, ofertę złożyło dwóch inwestorów. Procedura została zakończona we wrześniu 2005 r. bez podjęcia żadnych rokowań. Władze polskie nie wyjaśniły, dlaczego procedura ta została wstrzymana.

(5)

Techmatrans ma swoją siedzibę w regionie kwalifikującym się do pomocy regionalnej zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW POMOCY Beneficjent

(2) (6)

Trudności przedsiębiorstwa W latach 2001–2004 przedsiębiorstwo poniosło straty netto o łącznej wysokości 7,7 mln PLN, a kapitał własny przedsiębiorstwa obniżył się z 11,2 mln PLN w 2001 r. do 4,0 mln PLN w 2004 r. W 2005 r. przedsiębiorstwo odnotowało zysk w wysokości 277 000 PLN, jednakże w 2006 r. ponownie odnotowano straty w wysokości 1,1 mln PLN.

Techmatrans jest przedsiębiorstwem inżynieryjnym należącym w całości do Skarbu Państwa. Przedsiębiorstwo

(1) Dz.U. C 77 z 5.4.2007, str. 43. (2) Zob. przypis 1.

28.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/29

(7)

Jako główne powody tej sytuacji władze polskie wymieniają brak zleceń od kontrahentów, małą rentowność zrealizowanych kontraktów oraz wysokie koszty restrukturyzacji zatrudnienia.

(14)

(8)

Przedsiębiorstwo przyznaje, że trudności wynikają z jego wewnętrznych słabości: niskiego poziomu technologii produkcji w porównaniu z konkurentami, słabego zarządzania produkcją, niskiej jakość produktów i niskiego poziomu technicznego oferowanych produktów, przestarzałych i zużytych aktywów (średni stopień amortyzacji aktywów produkcyjnych wynosi 90 %). W istocie od 2001 r. nie przeprowadzono żadnej poważnej modernizacji lub nawet wymiany urządzeń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 86 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 27 z 200828.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L86 - 25 z 200828.3.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony

 • Dz. U. L86 - 23 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L86 - 21 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2008 z dnia 27 marca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lingot du Nord (ChOG), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (ChOG), Marrone di Roccadaspide (ChOG))

 • Dz. U. L86 - 19 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L86 - 9 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (1)

 • Dz. U. L86 - 8 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L86 - 7 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L86 - 5 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L86 - 3 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L86 - 1 z 200828.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2008 z dnia 27 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.