Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

Data ogłoszenia:2008-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 6

(2)

(5)

(6)

(7) (3)

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (2) Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 37. (3) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją 2007/729/WE. (4) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352). (5) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2007/265/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, s. 17). (6) Dz.U. L 208 z 19.8.1993, s. 34.

(8)

(7) Dz.U. L 194 z 22.7.1988, s. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2008/120/WE (Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 63). (8) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, s. 24). (9) Dz.U. L 234 z 3.10.1995, s. 30. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/43/WE (Dz.U. L 20 z 22.1.2005, s. 34).

L 89/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.4.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

1.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/5

ZAŁĄCZNIK Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK III Warunki zwolnienia z zakazu opuszczania strefy (o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) i w art. 8 ust. 1 lit. a)) A. Zwierzęta Należy zapewnić ochronę zwierząt przed atakiem nosiciela Culicoides podczas transportu do miejsca przeznaczenia. Ponadto musi być spełniony co najmniej jeden z warunków określonych w pkt 1–7: 1. Do momentu wysłania zwierzęta trzymano od urodzenia albo na co najmniej 60 dni przed datą przemieszczenia w okresie sezonowo wolnym od nosicieli, określonym zgodnie z załącznikiem V, w strefie sezonowo wolnej od choroby niebieskiego języka i poddano testowi na obecność czynnika zgodnie z podręcznikiem badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) (*) (Podręcznik OIE dotyczący zwierząt lądowych), wykazując wynik negatywny, przy czym test ten przeprowadzono nie wcześniej niż siedem dni przed datą przemieszczenia. Jednakże test na obecność czynnika nie jest konieczny w przypadku państw członkowskich lub regionów państwa członkowskiego, gdzie w wyniku wdrażania programu monitorowania przez okres nie krótszy niż trzy lata uzyskano dane epidemiologiczne wystarczające do wyznaczenia okresu sezonowo wolnego od nosicieli, zdefiniowanego zgodnie z załącznikiem V. Państwa członkowskie korzystające z tej możliwości przekażą Komisji i innym państwom członkowskim informacje na ten temat w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. W przypadku kiedy zwierzęta, o których mowa w niniejszym punkcie, przeznaczone są na handel wewnątrzwspólnotowy lub wywóz do krajów trzecich, do odpowiednich świadectw zdrowia ustanowionych w dyrektywach 64/432/EWG, 91/68/EWG i 92/65/EWG lub o których mowa w decyzji 93/444/EWG dodaje się wyrażenie w brzmieniu: »Do momentu wysyłki zwierzę/zwierzęta trzymano na obszarze strefy sezonowo wolnej od choroby niebieskiego języka w okresie sezonowo wolnym od nosicieli choroby, który rozpoczął się w dniu ................................. (wstawić datę) od urodzenia albo na co najmniej 60 dni oraz, w stosownych przypadkach (oznaczyć odpowiednio), poddano testowi na obecność czynnika zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych, wykonanym na próbkach pobranych w ciągu siedmiu dni przed wysyłką i uzyskano wynik negatywny, zgodnie z pkt 1 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.«.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 26 z 20081.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/76/WE wykonującą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 987) (1)

 • Dz. U. L89 - 15 z 20081.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie środka pomocy C 45/06 (ex NN 62/A/06) wdrożonego przez Francję w ramach budowy przez AREVA NP (dawna Framatome ANP) elektrowni jądrowej dla Teollisuuden Voima Oy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4323) (1)

 • Dz. U. L89 - 12 z 20081.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/41/WE z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chloridazonu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L89 - 9 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2008 z dnia 31 marca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2008 r.

 • Dz. U. L89 - 1 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2008 z dnia 31 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.