Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 9 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 18 grudnia 1997 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi

Data ogłoszenia:2008-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 9 POZ 21

12.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/21

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RADY z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 18 grudnia 1997 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (2008/39/WSiSW)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (zwany dalej „Aktem przystąpienia”), w szczególności jego art. 3 ust. 4, uwzględniając zalecenie Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia przewiduje, że Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów zawartych pomiędzy państwami członkowskimi, wyszczególnionych w załączniku I do Aktu przystąpienia, w tym m.in. do konwencji w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi. Te konwencje i protokoły wchodzą w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę.

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia Rada dokonuje wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem do tych konwencji i protokołów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja sporządzona na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (2) (zwana dalej „konwencją”) została podpisana w Brukseli w dniu 18 grudnia 1997 r. i wchodzi w życie po 90 dniach od daty notyfikacji przez państwo, które – będąc członkiem Unii Europejskiej w dacie przyjęcia przez Radę aktu o sporządzeniu tej konwencji – jako ostatnie dopełni tej formalności. Zgodnie z art. 32 ust. 4 konwencji, do czasu wejścia konwencji w życie, każde państwo członkowskie może – przy okazji notyfikacji, o której mowa w art. 32 ust. 2 konwencji, lub w dowolnym późniejszym terminie – oświadczyć, że w zakresie dotyczącym tego państwa konwencja ta jest zastosowana w jego stosunkach z państwami członkowskimi, które złożyły takie samo oświadczenie. Po przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej państwa te złożyły akty dotyczące ich przystąpienia do konwencji.

Artykuł 1 Artykuł 31 ust. 1 Konwencji z dnia 18 grudnia 1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi otrzymuje brzmienie: „1. Niniejsza konwencja obowiązuje na terytoriach państw członkowskich obejmujących wspólnotowy obszar celny, jak również, w odniesieniu do Republiki Federalnej Niemiec, wyspę Helgoland oraz terytorium Büsingen (w ramach i na mocy traktatu z dnia 23 listopada 1964 r. pomiędzy Republiką Federalną Niemiec i Konfederacją Szwajcarską o włączeniu gminy Büsingen am Hochrhein do obszaru celnego Konfederacji Szwajcarskiej, z późniejszymi zmianami) oraz, w odniesieniu do Republiki Włoskiej, gminy Livigno i Campione d’Italia, jak również wody terytorialne, morskie wody wewnętrzne oraz przestrzeń powietrzną nad terytoriami państw członkowskich.”.

(2)

(3)

Artykuł 2 Konwencja w brzmieniu ustalonym przez niniejszą decyzję wchodzi w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii z dniem wejścia w życie konwencji, bez uszczerbku dla jej art. 32 ust. 4.

(1) Opinia z dnia 24 października 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 24 z 23.1.1998, str. 2.

L 9/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2008

Artykuł 3 Tekst konwencji sporządzony w językach bułgarskim i rumuńskim (1) jest autentyczny na tych samych warunkach co pozostałe wersje językowe konwencji. Artykuł 4 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2007 r. W imieniu Rady

A. COSTA

Przewodniczący

(1) Bułgarska i rumuńska wersja konwencji zostaną opublikowane w wydaniu specjalnym Dz.U. w późniejszym terminie.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 9 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 23 z 200812.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 27 września 1996 r., Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r. i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dz. U. L9 - 18 z 200812.1.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/38/WPZiB z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L9 - 15 z 200812.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w celu zarządzania wspólnotowym programem szczegółowym „Pomysły” w dziedzinie badań pionierskich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

 • Dz. U. L9 - 14 z 200812.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 24/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L9 - 12 z 200812.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L9 - 6 z 200812.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz owczych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L9 - 3 z 200812.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów szybkich testów (1)

 • Dz. U. L9 - 1 z 200812.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.