Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 9 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 27 września 1996 r., Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r. i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r.

Data ogłoszenia:2008-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 9 POZ 23

12.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/23

DECYZJA RADY z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 27 września 1996 r., Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r. i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r. (2008/40/WSiSW)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

(4)

finansowych Wspólnot Europejskich (5) (zwanym dalej „Protokołem drugim z dnia 19 czerwca 1997 r.”), który został sporządzony w Brukseli 19 czerwca 1997 r., lecz jeszcze nie wszedł w życie.

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając zalecenie Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia z 2005 r. przewiduje, że Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów wyszczególnionych w załączniku I do Aktu przystąpienia, w tym między innymi do Konwencji, Protokołu z dnia 27 września 1996 r., Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r. i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r. Konwencje i protokoły wyszczególnione w załączniku I do Aktu przystąpienia z 2005 r. mają wejść w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Konwencja sporządzona na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich (2) (zwana dalej „Konwencją”) została sporządzona w Brukseli 26 lipca 1995 r. i weszła w życie dnia 17 października 2002 r.

Artykuł 1 Teksty Konwencji, Protokołu z dnia 27 września 1996 r., Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r. i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r., sporządzone w językach bułgarskim i rumuńskim (6) są autentyczne na takich samych warunkach jak ich pozostałe teksty.

(2)

Konwencję uzupełniono Protokołem sporządzonym na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich (3) (zwanym dalej „Protokołem z dnia 27 września 1996 r.”), który został sporządzony 27 września 1996 r. i Protokołem sporządzonym na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich (4) (zwanym dalej „Protokołem z dnia 29 listopada 1996 r.”), który został sporządzony 29 listopada 1996 r. Oba protokoły weszły w życie dnia 17 października 2002 r.

Artykuł 2 1. Konwencja, Protokół z dnia 27 września 1996 r. i Protokół z dnia 29 listopada 1996 r. wchodzą w życie w stosunku do Bułgarii i Rumunii pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu przyjęcia niniejszej decyzji, o ile nie weszły jeszcze w życie w stosunku do Bułgarii i Rumunii przed tą datą.

(3)

Konwencja została następnie uzupełniona Protokołem drugim sporządzonym na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji o ochronie interesów

2. Protokół drugi z dnia 19 czerwca 1997 wchodzi w życie z stosunku do Bułgarii i Rumunii w dniu jego wejścia w życie w stosunku do państwa, które było członkiem Unii Europejskiej w dniu przyjęcia aktu Rady ustalającego ten protokół (7) i które jako ostatnie dokonało powiadomienia, o którym mowa w jego art. 16 ust. 2.

(5) Dz.U. C 221 z 19.7.1997, str. 12. (6) Bułgarska i rumuńska wersja językowa Konwencji i protokołów zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego w późniejszym terminie. (7) Akt Rady z dnia 19 czerwca 1997 r. ustalający Protokół drugi do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Dz.U. C 221 z 19.7.1997, str. 11.

(1) Opinia z dnia 23 października 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 49. (3) Dz.U. C 313 z 23.10.1996, str. 2. (4) Dz.U. C 151 z 20.5.1997, str. 2.

L 9/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2008

Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2007 r. W imieniu Rady

A. COSTA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 9 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 21 z 200812.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 18 grudnia 1997 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi

 • Dz. U. L9 - 18 z 200812.1.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/38/WPZiB z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L9 - 15 z 200812.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w celu zarządzania wspólnotowym programem szczegółowym „Pomysły” w dziedzinie badań pionierskich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

 • Dz. U. L9 - 14 z 200812.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 24/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L9 - 12 z 200812.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L9 - 6 z 200812.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz owczych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L9 - 3 z 200812.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów szybkich testów (1)

 • Dz. U. L9 - 1 z 200812.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.