Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 9 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów szybkich testów (1)

Data ogłoszenia:2008-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 9 POZ 3

Strona 1 z 2
12.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 21/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów szybkich testów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 23 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Referencyjne stwierdzi, że zmiany nie wpływają na czułość, swoistość i wiarygodność szybkich testów. Dnia 13 kwietnia 2007 r. Wspólnotowe Laboratorium Referencyjne zatwierdziło zmiany wprowadzone do obecnie zatwierdzonego szybkiego testu poubojowego TSE „Enfer TSE Kit wersja 2.0”, a zatem zaleciło umieszczenie zmienionej wersji („Enfer TSE wersja 3”) w wykazie w załączniku X, rozdział C, do rozporządzenia (WE) nr 999/2001. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 999/2001. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u zwierząt. Przepisy te mają zastosowanie do produkcji i wprowadzania na rynek żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz, w pewnych przypadkach, do ich wywozu. W załączniku X, rozdział C, do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wskazano rodzaje szybkich testów zatwierdzonych do monitorowania TSE u bydła, owiec i kóz. Zmiany do szybkich testów lub do protokołów testów są dopuszczane wyłącznie po uprzednim zawiadomieniu Wspólnotowego Laboratorium Referencyjnego ds. TSE oraz pod warunkiem, że Wspólnotowe Laboratorium

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1428/2007 (Dz.U. L 317 z 5.12.2007, s. 61).

L 9/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 punkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Szybkie testy W celu przeprowadzenia szybkich testów zgodnie z art. 5 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 należy zastosować następujące metody jako szybkie testy do monitorowania BSE u bydła: — test immunologiczny oparty na procedurze Western Blot, wykrywający odporny na działanie proteinazy K fragment PrPRes (test Prionics-Check Western), — badanie chemiluminescencyjne ELISA obejmujące metodę ekstrakcyjną oraz technikę ELISA, z zastosowaniem silniejszego odczynnika chemiluminescencyjnego (test Enfer & Enfer TSE Kit wersja 2.0, automatyczne przygotowanie próbek), — test immunologiczny oparty na mikropłytkach, wykrywający PrPSc (Enfer TSE wersja 3), — test immunologiczny typu Sandwich na wykrycie PrPRes przeprowadzony po etapie denaturacji i koncentracji (test BIO-Rad TeSeE), — test immunologiczny oparty na mikropłytkach (ELISA), wykrywający PrPRes odporny na proteinazę K za pomocą monoklonalnych przeciwciał (test Prionics-Check LIA), — test immunologiczny zależny od struktury, test wykrywający antygen BSE (zestaw Beckman Coulter InPro CDI), — badanie chemiluminescencyjne ELISA określające ilościowo PrPSc (test CediTect BSE), — test immunologiczny wykorzystujący chemiczny polimer do selektywnego wychwycenia PrPSc i przeciwciało monoklonalne wykrywające skierowane przeciw konserwatywnym regionom cząsteczki PrP (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA), — chemiluminescencyjny test immunologiczny oparty na mikropłytkach, wykrywający PrPSc w tkankach bydła (Institut Pourquier Speed’it BSE), — test immunologiczny »lateral flow« wykorzystujący dwa różne przeciwciała monoklonalne do wykrycia frakcji PrP odpornej na proteinazę K (Prionics Check PrioSTRIP), — test immunologiczny typu Sandwich wykorzystujący dwa przeciwciała monoklonalne skierowane przeciw dwóm epitopom obecnym w rozwiniętej cząsteczce występującego u bydła PrPSc (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit), — test typu Sandwich ELISA wykrywający PrPSc odporne na proteinazę K (Roche Applied Science PrionScreen), — wychwycenie antygenów ELISA z zastosowaniem dwóch różnych przeciwciał monoklonalnych do wykrycia frakcji PrP odpornych na proteinazę K (Fujirebio FRELISA BSE szybki test poubojowy).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 9 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 23 z 200812.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 27 września 1996 r., Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r. i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dz. U. L9 - 21 z 200812.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 18 grudnia 1997 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi

 • Dz. U. L9 - 18 z 200812.1.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/38/WPZiB z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L9 - 15 z 200812.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w celu zarządzania wspólnotowym programem szczegółowym „Pomysły” w dziedzinie badań pionierskich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

 • Dz. U. L9 - 14 z 200812.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 24/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L9 - 12 z 200812.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L9 - 6 z 200812.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz owczych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L9 - 1 z 200812.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.