Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7 - Strona 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Belgię na rzecz centrów koordynacyjnych mających siedzibę w Belgii, zmieniająca decyzję 2003/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5416) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7 - Strona 15

Strona 15 z 17

(70)

Jak zaznaczono w motywie (23), Belgia żąda również zastosowania zasady równości traktowania w odniesieniu do środków podatkowych, które tak jak system centrów koordynacyjnych były przedmiotem decyzji dotyczącej pomocy państwa. Wymieniane są w szczególności systemy holdingów „1929” w Luksemburgu, „exempt companies” na Gibraltarze oraz strefy wolnocłowej na Maderze, gdzie Komisja przyznała środki przejściowe do 2010 roku, a nawet zezwoliła na przyznanie korzystania z systemu kolejnym przedsiębiorstwom. Zdaniem Komisji każda ze spraw jest szczególna. W każdej z wymienionych decyzji środki przejściowe zostały określone z uwzględnieniem cech szczególnych właściwych dla danego systemu, jego beneficjentów oraz zainteresowanego państwa członkowskiego. Komisja postąpiła tak samo w przypadku belgijskich centrów koordynacyjnych, określając w decyzji 2003/757/WE, ze względu na przedstawione wcześniej powody, rozsądną datę zakończenia okresu przejściowego najpóźniej na dzień 31 grudnia 2010 r. Komisja stwierdza w szczególności, że niniejsza decyzja jest następstwem wyroku Trybunału, do wykonania którego jest zobowiązana. Komisja nie może w żadnym razie zastąpić wykonania tego wyroku zwykłym porównaniem okresów trwania środków przejściowych przyznanych w innych sprawach. Ponadto, nie wdając się w szczegółowe uzasadnienia co do meritum, które Komisja zawarła w decyzjach wymienionych w motywie (23), Komisja pragnie zauważyć, że jeśli chodzi o kwestie formalne, to niektóre z decyzji

8. Niepewność prawna spowodowana brakiem działania Komisji

(75)

Zdaniem Belgii istnienie niepewności prawnej, jaka wynika z niemożności szybkiego ustanowienia przez Komisję nowych środków przejściowych w wyniku unieważnienia orzeczonego przez Trybunał, uzasadniałoby wprowadzenie dłuższego okresu przejściowego.

(71)

(76)

Komisja uważa, że nie można jej zarzucać spowodowania stwierdzonego opóźnienia.

(77)

Po pierwsze, ani interpretacja przedstawiona przez Belgię, ani wynikający z niej zamiar przedłużenia zezwoleń wszystkich centrów koordynacyjnych do dnia 31 grudnia 2010 r. nie zostały notyfikowane Komisji, ani nie zostały jej przekazane nawet w formie notatki informacyjnej.

(72)

(78)

(73)

Po drugie dnia 4 lipca 2006 r. Komisja wystosowała do Belgii pismo, mające na celu uzyskanie informacji niezbędnych do wykonania wyroku Trybunału oraz do stwierdzenia prawidłowego wprowadzenia w życie decyzji 2003/757/WE, z uwzględnieniem skutków postanowienia z dnia 26 czerwca 2003 r. i wymienionego wyroku. Wobec braku odpowiedzi, dnia 23 sierpnia 2006 r. wysłano pierwsze ponaglenie. Pomimo kolejnych

(31) Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 52.

L 90/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

ponagleń, zarówno formalnych jak nieformalnych, oraz pomimo przyznania dodatkowych terminów na udzielenie odpowiedzi, wnioskowana informacja została przekazana Komisji dopiero w styczniu 2007 r. Tymczasem z uzasadnienia oraz z art. 379 ustawy z dnia 27 grudnia 2006 r. wynika, że od dnia 20 lipca 2006 r. Minister Finansów został upoważniony do pozytywnego i jak najszybszego rozpatrzenia wniosków o przedłużenie zezwoleń centrów koordynacyjnych.

zezwolenie wygasało wraz z datą notyfikowania tej decyzji lub tuż po niej, to znaczy między dniem 18 lutego 2003 r. a dniem 31 grudnia 2005 r.,

— zezwolić zainteresowanym centrom koordynacyjnym, w ramach powyższych szczególnych środków przejściowych, na korzystanie z systemu pomocy państwa niezgodnej ze wspólnym rynkiem do dnia 31 grudnia 2005 r.,

(79)

W oparciu o informacje, którymi dysponowała do tego momentu (patrz motyw (21)), Komisja oczekiwała, że Belgia przedłuży zezwolenia wszystkich centrów koordynacyjnych do końca 2005 roku, który to okres odpowiada zdaniem Komisji odpowiedniemu okresowi przejściowemu, zgodnemu z wyrokiem Trybunału.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L90 - 5 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do krajowych pułapów ustalonych w wymienionym załączniku

  • Dz. U. L90 - 3 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

  • Dz. U. L90 - 1 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.