Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w odniesieniu do wymogów dotyczących przywozu wołowiny i cielęciny z Brazylii

Data ogłoszenia:2008-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 11

4.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 313/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w odniesieniu do wymogów dotyczących przywozu wołowiny i cielęciny z Brazylii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (2) stanowi, że pozwolenia na przywóz są ważne przez 90 dni od daty ich wydania.

(4)

wejściem w życie wymienionej decyzji uzyskały pozwolenia na przywóz wołowiny i cielęciny w ramach przywozowego kontyngentu taryfowego, o którym mowa w art. 2 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 936/97 z dnia 27 maja 1997 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole (4), w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 529/2007 z dnia 11 maja 2007 r. otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.) (5) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 545/2007 z dnia 16 maja 2007 r. otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.) (6), stanęły przed określonymi problemami praktycznymi pozyskania produktów w przewidywanym okresie ważności pozwoleń na przywóz. W świetle wymienionych szczególnych okoliczności należy tymczasowo przedłużyć ważność pozwoleń na przywóz do końca okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.

(2)

Decyzja Komisji 2008/61/WE z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu z Brazylii świeżego mięsa pochodzącego z bydła (3) zmieniła wymogi dotyczące przywozu wołowiny i cielęciny z Brazylii. Decyzja ta stanowi, że zgoda na dalszy przywóz może być wydana tylko na bezpiecznych zasadach, poprzez wzmocnienie kontroli i nadzoru nad gospodarstwami, z których pozyskiwane są zwierzęta kwalifikujące się do wywozu do Wspólnoty, oraz poprzez opracowanie przez Brazylię tymczasowego wykazu takich gospodarstw, w odniesieniu do których udzielona jest gwarancja.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1445/95, w odniesieniu do okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r., pozwolenia wydane zgodnie z art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 936/97, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 529/2007 i rozporządzeniem (WE) nr 545/2007 są ważne do dnia 30 czerwca 2008 r.

(3)

Brazylia jest w ostatnich latach głównym dostawcą wołowiny na rynek Wspólnoty, stanowiąc około 2/3 całego przywozu Wspólnoty w sektorze wołowiny. W wyniku stosowania decyzji 2008/61/WE podmioty, które przed

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4) Dz.U. L 137 z 28.5.1997, s. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 317/2007 (Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 4). (5) Dz.U. L 123 z 12.5.2007, s. 26. (6) Dz.U. L 129 z 17.5.2007, s. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 98/2008 (Dz.U. L 29 z 2.2.2008, s. 5).

Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 98/2008 (Dz.U. L 29 z 2.2.2008, s. 5). Rozporządzenie (EWG) nr 1254/1999 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) z dniem 1 lipca 2008 r. 2) Dz.U. L 143 z 27.6.1995, s. 35. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 586/2007 (Dz.U. L 139 z 31.5.2007, s. 5). (3) Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 33.

(1)

L 93/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2008

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 28 z 20084.4.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L93 - 25 z 20084.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie finansowania programu prac na 2008 r., dotyczącego narzędzi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

 • Dz. U. L93 - 24 z 20084.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/176/WE w zakresie wykazu norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1001) (1)

 • Dz. U. L93 - 13 z 20084.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L93 - 8 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

 • Dz. U. L93 - 3 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L93 - 1 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.