Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 13

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2008-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 13

Strona 1 z 5
4.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/13

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

mentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. (3), ograniczenia te nie powinny być stosowane do substancji wymienionych w tym rejestrze.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

W świetle opinii SCCP konieczna jest zmiana ograniczeń w stosunku do określonych substancji już wymienionych w załączniku III do dyrektywy 76/768/EWG w pozycjach 45, 72, 73, 88 i 89. Właściwe jest również włączenie do tego załącznika tych określonych substancji, które nie są jeszcze wymienione wraz z odpowiednimi ograniczeniami, a także, dla zachowania spójności, substancji należących do tej samej rodziny, określonych w decyzji Komisji 96/335/WE z dnia 8 maja 1996 r. ustanawiającej wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych (4).

(1)

Na podstawie kodeksu postępowania IFRA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Substancji Zapachowych) Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich (SCCP) (2) określił substancje wykorzystywane jako związki zapachowe w produktach kosmetycznych, wobec których powinny być stosowane pewne ograniczenia.

(5)

Jako że alkohol benzylowy jest w części 1 załącznika III wymieniony dwukrotnie, w pozycjach 45 i 68, treść pozycji 68 oraz nowe ograniczenia powinny zostać uwzględnione w ramach pozycji 45.

(6)

W związku z wyjaśnieniem SCCP dotyczącym balsamu peruwiańskiego należy zmienić pozycję 1136 w załączniku II.

(2)

Trzeba wziąć pod uwagę, że bez względu na funkcję tych substancji w produktach kosmetycznych należy uwzględniać stopień kontaktu z tymi substancjami. Dlatego też ograniczenia nie powinny kończyć się na stosowaniu określonych substancji jako związków zapachowych w produktach kosmetycznych.

(7)

Należy zatem 76/768/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(8) (3)

Uczulenie nie występuje jednak, gdy substancja stosowana jest w produktach do higieny jamy ustnej. Stąd też, dla zapewnienia spójności, jako że niektóre z tych substancji są dopuszczone jako substancje aromatyczne decyzją Komisji 1999/217/WE z dnia 23 lutego 1999 r. przyjmującą rejestr substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych sporządzony w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96 Parla-

Aby zapewnić sprawne przejście od obowiązujących formuł produktów kosmetycznych do takich, które spełniają wymogi ustanowione w niniejszej dyrektywie, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich okresów przejściowych.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/14/WE (Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 43). (2) Dz.U. L 66 z 4.3.2004, s. 45. Decyzja zmieniona decyzją 2007/263/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, s. 14).

(3) Dz.U. L 84 z 27.3.1999, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/252/WE (Dz.U. L 91 z 29.3.2006, s. 48). (4) Dz.U. L 132 z 1.6.1996, s. 1. Decyzja zmieniona decyzją 2006/257/WE (Dz.U. L 97 z 5.4.2006, s. 1).

L 93/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załącznikach II i III do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 28 z 20084.4.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L93 - 25 z 20084.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie finansowania programu prac na 2008 r., dotyczącego narzędzi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

 • Dz. U. L93 - 24 z 20084.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/176/WE w zakresie wykazu norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1001) (1)

 • Dz. U. L93 - 11 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w odniesieniu do wymogów dotyczących przywozu wołowiny i cielęciny z Brazylii

 • Dz. U. L93 - 8 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

 • Dz. U. L93 - 3 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L93 - 1 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.