Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/176/WE w zakresie wykazu norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1001) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 24

L 93/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/176/WE w zakresie wykazu norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1001)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/286/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (1), w szczególności jej art. 17 ust. 1, po konsultacji z Komitetem ds. Łączności, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W punkcie 8.3 (Cyfrowa transmisja radiowa i telewizyjna) w rozdziale VIII załącznika do decyzji 2007/176/WE dodaje się następującą pozycję:

„Cyfrowa telewizja komórkowa (Digital Video Broadcasting (Handheld)) DVB-H ETSI EN 302 304 wersja 1.1.1”

Komisja przyjęła decyzję 2007/176/WE ustanawiającą wykaz norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących (2). Rozdział VIII tego wykazu obejmuje normy dotyczące usług transmisji radiowej i telewizyjnej. Warunkiem uzyskania efektu skali na terytorium UE jest harmonizacja świadczenia usług naziemnej transmisji telewizyjnej przeznaczonej dla urządzeń mobilnych. W swoim komunikacie w sprawie wzmocnienia rynku wewnętrznego na rzecz telewizji komórkowej (3) Komisja wskazała standard DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) jako najbardziej odpowiedni standard dla przyszłego rozwoju naziemnej telewizji komórkowej w Europie i zapowiedziała wpisanie go do wykazu norm,

Artykuł 2 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33. Decyzja zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 717/2007 (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 32). (2) Dz.U. L 86 z 27.3.2007, s. 11. (3) COM(2007) 409 wersja ostateczna z dnia 18 lipca 2007 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 28 z 20084.4.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L93 - 25 z 20084.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie finansowania programu prac na 2008 r., dotyczącego narzędzi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

 • Dz. U. L93 - 13 z 20084.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L93 - 11 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w odniesieniu do wymogów dotyczących przywozu wołowiny i cielęciny z Brazylii

 • Dz. U. L93 - 8 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

 • Dz. U. L93 - 3 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L93 - 1 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.