Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie finansowania programu prac na 2008 r., dotyczącego narzędzi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

Data ogłoszenia:2008-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 25

Strona 1 z 2
4.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie finansowania programu prac na 2008 r., dotyczącego narzędzi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin (2008/287/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z art. 75 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i z art. 90 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 zaciągnięcie zobowiązań jest poprzedzane decyzją w sprawie finansowania, która określa istotne składniki działania powodujące wydatki z budżetu. Przewiduje się różne działania w dziedzinie narzędzi szkoleniowych w ramach szeregu aktów ustawodawczych dotyczących bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin. Działania te muszą być finansowane z budżetu Wspólnoty. Finansowanie takich działań powinno być przedmiotem pojedynczej decyzji, Artykuł

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 75,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), w szczególności jego art. 90,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (3), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. i),

Przyjmuje się program prac w załączniku dotyczącym finansowania w 2008 r. działań związanych z narzędziami szkoleniowymi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin. Za publikację i wdrożenie programu odpowiedzialny jest Dyrektor Generalny i Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (4), w szczególności jego art. 51 oraz art. 66 ust. 1 lit. b) i c),

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9). (2) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 478/2007 (Dz.U. L 111 z 28.4.2007, s. 13). (3) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/41/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 51). (4) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 180/2008 (Dz.U. L 56 z 29.2.2008, s. 4).

L 93/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2008

ZAŁĄCZNIK Program prac na 2008 r., dotyczący narzędzi szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin SZKOLENIA 1) Pozycje w budżecie: 17 04 07 01 i 17 04 04 01 Podstawa prawna: — rozporządzenie (WE) nr 882/2004, art. 51 i art. 66 ust. 1 lit. b), — dyrektywa Rady 2000/29/WE, art. 2 ust. 1 lit. i). Działanie, które ma być finansowane z tego budżetu, ma na celu opracowanie, organizację i przeprowadzenie kursów szkoleniowych i warsztatów we Wspólnocie oraz w krajach trzecich w celu zapewnienia właściwego przeszkolenia personelu przeprowadzającego kontrole urzędowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 28 z 20084.4.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L93 - 24 z 20084.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/176/WE w zakresie wykazu norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1001) (1)

 • Dz. U. L93 - 13 z 20084.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L93 - 11 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w odniesieniu do wymogów dotyczących przywozu wołowiny i cielęciny z Brazylii

 • Dz. U. L93 - 8 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

 • Dz. U. L93 - 3 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L93 - 1 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.