Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 28

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

Data ogłoszenia:2008-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 28

Strona 1 z 5
L 93/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2008

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 255 z dnia 30 września 2005 r.) Strona 22, motyw 4: zamiast: „W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego świadczonych na odległość powinny obowiązywać także przepisy dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego (4).”, „W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego świadczonych na odległość powinny obowiązywać także przepisy dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego (4).”.

powinno być:

Strona 24, motyw 16 zdanie trzecie: zamiast: powinno być: „Stowarzyszenia zawodowe zdolne do przedstawienia propozycji wspólnych platform powinny być reprezentatywne na szczeblu krajowym lub europejskim.”, „Stowarzyszenia zawodowe zdolne do przedstawienia propozycji wspólnych platform powinny być reprezentatywne na szczeblu krajowym i europejskim.”.

Strona 24, motyw 20 zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „… utrzymanie zasady automatycznego uznawania specjalności medycznych i stomatologicznych, …”, „… utrzymanie zasady automatycznego uznawania specjalności medycznych i lekarsko-dentystycznych, …”.

Strona 25, motyw 29: zamiast: powinno być: „W przypadku przedstawienia przez organizację zawodową lub stowarzyszenie, które działają w zakresie zawodu regulowanego na szczeblu europejskim lub krajowym, …”, „W przypadku przedstawienia przez organizację zawodową lub stowarzyszenie, które działają w zakresie zawodu regulowanego na szczeblu europejskim i krajowym, …”.

Strona 26, motyw 39 zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „Wobec szybkości przemian technologicznych i postępu naukowego, ustawiczne kształcenie ma szczególne znaczenie …”, „Wobec szybkości przemian technologicznych i postępu naukowego uczenie się przez całe życie ma szczególne znaczenie …”.

Strona 27, art. 3 ust. 1 lit. g) zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „… gdzie takiej praktyce odbywanej pod nadzorem powinno towarzyszyć dalsze kształcenie.”, „… gdzie takiej praktyce odbywanej pod nadzorem może towarzyszyć dalsze kształcenie.”.

Strona 31, art. 10 lit. e): zamiast: powinno być: „… jednego z tytułów wyszczególnionych w załączniku V, pkt 5.2 …”, „… jednego z tytułów wyszczególnionych w załączniku V, pkt 5.2.2 …”.

Strona 32, art. 11 lit. d): zamiast: powinno być: „… dyplom poświadczający ukończenie kształcenia na poziomie pomaturalnym, trwającego od trzech do czterech lat …”, „… dyplom poświadczający ukończenie kształcenia na poziomie pomaturalnym, trwającego co najmniej trzy lata i nie dłużej niż cztery lata …”.

4.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/29

Strona 32, art. 11 lit. e): zamiast: powinno być: „… dyplom poświadczający ukończenie kształcenia na poziomie pomaturalnym trwającego ponad cztery lata …”, „… dyplom poświadczający ukończenie kształcenia na poziomie pomaturalnym trwającego co najmniej cztery lata …”.

Strona 33, art. 13 ust. 3: zamiast: powinno być: „… jeżeli dostęp do tego zawodu na jego terytorium uzależniony jest od posiadania kwalifikacji na poziomie określonym w art. 11 lit. c), potwierdzających ukończenie studiów uniwersyteckich …”, „… jeżeli dostęp do tego zawodu na jego terytorium uzależniony jest od posiadania kwalifikacji potwierdzających ukończenie studiów uniwersyteckich …”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 25 z 20084.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie finansowania programu prac na 2008 r., dotyczącego narzędzi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

 • Dz. U. L93 - 24 z 20084.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/176/WE w zakresie wykazu norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1001) (1)

 • Dz. U. L93 - 13 z 20084.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L93 - 11 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w odniesieniu do wymogów dotyczących przywozu wołowiny i cielęciny z Brazylii

 • Dz. U. L93 - 8 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

 • Dz. U. L93 - 3 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L93 - 1 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.