Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

Data ogłoszenia:2008-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 3

Strona 1 z 2
4.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 311/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 3 akapit drugi i art. 10 ust. 4 akapit pierwszy, uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 18 ust. 1 tiret czwarte, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

przez właściwe organy państw członkowskich dla celów przywozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób. Republika Czeska, Austria i Zjednoczone Królestwo przeprowadziły przegląd swoich zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny oraz przesłały Komisji ich zaktualizowany wykaz. Wykaz zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny określony w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 318/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2007 (3) ustanawia warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób do Wspólnoty i warunki kwarantanny mające zastosowanie do tych ptaków po przywozie. Załącznik V do powyższego rozporządzenia określa wykaz miejsc i stacji kwarantanny zatwierdzonych

Artykuł 1 Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352). (2) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/265/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, s. 17). (3) Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 86/2008 (Dz.U. L 27 z 31.1.2008, s. 8).

L 93/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK V Wykaz zatwierdzonych miejsc i stacji, o których mowa w art. 6 ust. 1

Kod ISO kraju Nazwa kraju Numer identyfikacyjny miejsca lub stacji kwarantanny

AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE CY CY CY CY CY

AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA CYPR CYPR CYPR CYPR CYPR

AT OP Q1 AT-KO-Q1 AT-3-HO-Q-1 AT-3-KO-Q2 AT-3-ME-Q1 AT-4-KI-Q1 AT 4 WL Q 1 AT-4-VB-Q1 AT 6 10 Q 1 AT 6 04 Q 1 BE VQ 1003 BE VQ 1010 BE VQ 1011 BE VQ 1012 BE VQ 1013 BE VQ 1016 BE VQ 1017 BE VQ 3001 BE VQ 3008 BE VQ 3014 BE VQ 3015 BE VQ 4009 BE VQ 4017 BE VQ 7015 CB 0011 CB 0012 CB 0061 CB 0013 CB 0031

4.4.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 28 z 20084.4.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L93 - 25 z 20084.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie finansowania programu prac na 2008 r., dotyczącego narzędzi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

 • Dz. U. L93 - 24 z 20084.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/176/WE w zakresie wykazu norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1001) (1)

 • Dz. U. L93 - 13 z 20084.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L93 - 11 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w odniesieniu do wymogów dotyczących przywozu wołowiny i cielęciny z Brazylii

 • Dz. U. L93 - 8 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

 • Dz. U. L93 - 1 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.