Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

Data ogłoszenia:2008-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 8

Strona 1 z 2
L 93/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 312/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (8)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (1), w szczególności jego art. 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 297/95 aktualizacji należy dokonać ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2008 r.; z tego względu niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym i obowiązywać od tego dnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 297/95 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: (i) w lit. a) wprowadza się następujące zmiany: — w akapicie pierwszym kwotę „232 000 EUR” zastępuje się kwotą „242 600 EUR”, — w akapicie drugim kwotę „23 200 EUR” zastępuje się kwotą „24 300 EUR”, — w akapicie trzecim kwotę „5 800 EUR” zastępuje się kwotą „6 100 EUR”; (ii) w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

(4)

W art. 67 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (2) przewidziano, że dochody Europejskiej Agencji Leków (zwanej dalej „Agencją”) składają się ze składki pochodzącej ze Wspólnoty oraz opłat wnoszonych do Agencji przez przedsiębiorstwa. W rozporządzeniu (WE) nr 297/95 ustanowiono kategorie i poziomy takich opłat. W art. 12 rozporządzenia (WE) nr 297/95 przewidziano, że Komisja będzie przeglądać i aktualizować opłaty na rzecz Agencji w oparciu o stopę inflacji. Od 2005 r. opłaty na rzecz Agencji nie były korygowane w oparciu o stopę inflacji. Należy zatem dokonać przeglądu tych opłat w oparciu o stopę inflacji we Wspólnocie w latach 2006 i 2007. Stopa inflacji we Wspólnocie, opublikowana przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat), wynosiła 2,2 % w 2006 r. i 2,3 % w 2007 r. Dla uproszczenia skorygowane poziomy opłat powinny zostać zaokrąglone do 100 EUR. W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 297/95. Ze względu na pewność prawną niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do ważnych wniosków będących w trakcie rozpatrywania w dniu 1 kwietnia 2008 r.

(2)

(3)

— w akapicie pierwszym kwotę „90 000 EUR” zastępuje się kwotą „94 100 EUR”, — w akapicie drugim kwotę „150 000 EUR” zastępuje się kwotą „156 800 EUR”, — w akapicie trzecim kwotę „9 000 EUR” zastępuje się kwotą „9 400 EUR”, — w akapicie czwartym kwotę „5 800 EUR” zastępuje się kwotą „6 100 EUR”; (iii) w lit. c) wprowadza się następujące zmiany: — w akapicie pierwszym kwotę „69 600 EUR” zastępuje się kwotą „72 800 EUR”,

(5)

(6)

(7)

(1) Dz.U. L 35 z 15.2.1995, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1905/2005 (Dz.U. L 304 z 23.11.2005, s. 1). (2) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1394/2007 (Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 121).

4.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/9

— w akapicie drugim kwoty „17 400 EUR do 52 200 EUR” zastępuje się kwotami „18 200 EUR do 54 600 EUR”, — w akapicie trzecim kwotę „5 800 EUR” zastępuje się kwotą „6 100 EUR”; b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: (i) w lit. a) akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany: — kwotę „2 500 „2 600 EUR”, — kwotę „5 800 „6 100 EUR”; EUR” zastępuje się kwotą

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 93 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 28 z 20084.4.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L93 - 25 z 20084.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie finansowania programu prac na 2008 r., dotyczącego narzędzi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

 • Dz. U. L93 - 24 z 20084.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/176/WE w zakresie wykazu norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1001) (1)

 • Dz. U. L93 - 13 z 20084.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L93 - 11 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w odniesieniu do wymogów dotyczących przywozu wołowiny i cielęciny z Brazylii

 • Dz. U. L93 - 3 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L93 - 1 z 20084.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.