Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 16

L 96/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2008

(6)

Celem dochodzenia, ograniczonego do zbadania subsydiowania przedsiębiorstwa eksportującego Hynix, była ocena konieczności utrzymania, zniesienia lub zmiany poziomu obowiązujących środków. Dochodzenie objęło okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. („OD”). Komisja oficjalnie powiadomiła producenta eksportującego, którego dotyczy dochodzenie, rząd Republiki Korei („RRK”) oraz producentów wspólnotowych o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(11)

(7)

i odmian, także zmontowane, w postaci przetworzonych płytek półprzewodnikowych lub układów chipowych, wykonane z zastosowaniem odmian procesu technologicznego metal-tlenek-półprzewodnik (MOS), włączając typy komplementarne MOS (CMOS), o wszystkich gęstościach (wraz z jeszcze nieistniejącymi), niezależnie od szybkości dostępu, konfiguracji, obudowy lub obramowania itp. pochodzące z Republiki Korei. Produkt objęty postępowaniem obejmuje również DRAM prezentowane w postaci (standardowych) modułów pamięci lub (standardowych) kart pamięci, albo zagregowanych w inny sposób, pod warunkiem że ich głównym przeznaczeniem jest dostarczanie pamięci.

(8)

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne w dochodzeniu Komisja wysłała kwestionariusze do wszystkich znanych jej zainteresowanych stron i otrzymała odpowiedzi od wymienionego przedsiębiorstwa, RRK, kilku banków koreańskich, a także od Deutsche Bank AG. Komisja sprawdziła otrzymane informacje i przeprowadziła wizyty weryfikacyjne w pomieszczeniach rządu Republiki Korei (Ministerstwo Finansów i Gospodarki – „MFiG” oraz Komisja Nadzoru Finansowego – „KNF”) oraz następujących przedsiębiorstw i instytucji w Seulu: — Hynix Semiconductor Inc., — Korea Exchange Bank („KEB”), — Korea Development Bank („KDB”), — Woori Bank, — Shinhan Bank, — Deutsche Bank AG, — Krajowa Federacja Spółdzielni Rolniczych (National Agricultural Cooperative Federation – „NACF”), — Hyundai Marine & Fire Insurance.

Produkt objęty postępowaniem jest obecnie klasyfikowany w ramach kodów CN ex 8473 30 20, ex 8473 50 20, ex 8542 32 10, ex 8542 32 31, ex 8542 32 39 i ex 8548 90 20.

C. SUBSYDIA

I. Wstęp

(9) (12)

Na podstawie informacji, którymi Komisja dysponowała, wszczynając postępowanie, oraz w oparciu o odpowiedzi udzielone na kwestionariusze Komisji, zbadano następujące środki:

a) program ratunkowy zatwierdzony dnia 30 grudnia 2002 r. przez wierzycieli Hynix zebranych w ramach Rady Kredytujących Instytucji Finansowych (Creditor Financial Institutions Coucil – „CFIC”) („nowa restrukturyzacja”), który obejmował konwersję długu na kapitał, refinansowanie długu oraz zmiany warunków płatności odsetek;

b) domniemane preferencyjne finansowanie przyznane Beijing Orient Electronics („BOE”) przez banki koreańskie w celu ułatwienia zakupu Hydis – część spółki Hynix;

c) domniemane preferencyjne finansowanie przyznane CVC przez banki koreańskie w celu ułatwienia zakupu System IC – część spółki Hynix, w tym przelew długu Hynix z dyskontem na inny podmiot;

d) zdyskontowany wykup długu Hynix za gotówkę;

B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY (10)

Produktem objętym postępowaniem i produktem podobnym jest ten sam produkt, który objęty był dochodzeniem pierwotnym, tj. niektóre mikroukłady elektroniczne znane jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym), wszystkich typów, gęstości

e) preferencyjne traktowanie podatkowe rzekomo przyznane Hynix przez RRK;

f) refinansowanie długu Hynix w lipcu 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.