Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. stanowiąca, że Morze Czarne i systemy rzeczne z nim połączone nie są wodami, w których węgorz europejski występuje naturalnie do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1217)

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 14

L 98/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.4.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 kwietnia 2008 r. stanowiąca, że Morze Czarne i systemy rzeczne z nim połączone nie są wodami, w których węgorz europejski występuje naturalnie do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1217)

(Jedynie teksty w językach bułgarskim, czeskim, niemieckim, polskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(2008/292/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego (1), w szczególności jego art. 1 ust. 2,

(6)

Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa poinformował Komisję, że Morze Czarne i systemy rzeczne z nim połączone znajdują się na granicy obszaru występowania węgorza europejskiego i że przed zarybieniem naturalne występowanie węgorza było sporadyczne. Przed zarybieniem gęstość występowania węgorza europejskiego w przedmiotowych wodach była za niska, aby umożliwić połowy w jakimkolwiek stadium rozwojowym węgorza.

po zasięgnięciu opinii Komitetu i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa,

Naukowo-Technicznego

a także mając na uwadze, co następuje:

Jest mało prawdopodobne, aby znacząca liczba węgorzy wprowadzonych do systemów rzecznych połączonych z Morzem Czarnym osiągnęła wiek dojrzały i z powodzeniem dotarła do Morza Sargassowego, aby złożyć ikrę. Ponadto jest mało prawdopodobne, aby znacząca liczba młodych węgorzy mogła zostać wprowadzona do systemów rzecznych połączonych z Morzem Czarnym, osiągnąć wiek dojrzały i udać się na tarlisko.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1100/2007 ustanawia przepisy służące ochronie i zrównoważonej eksploatacji zasobów węgorza europejskiego w wodach Wspólnoty, w należących do państw członkowskich lagunach, ujściach rzek i rzekach oraz powierzchniowych wodach śródlądowych.

(7)

Potencjalna korzyść dla zasobów węgorza europejskiego wynikająca z wdrożenia środków odbudowy w Morzu Czarnym i w systemach rzecznych z nim połączonych byłaby bez znaczenia i nieproporcjonalnie mała w stosunku do obciążenia administracyjnego i finansowego zainteresowanych państw członkowskich.

(2)

Państwa członkowskie powinny stwierdzić i określić, w których dorzeczach na ich terytorium krajowym węgorz europejski występuje naturalnie. Dla każdego dorzecza, w którym występuje węgorz, państwa członkowskie powinny opracować plan gospodarowania zasobami węgorza.

(8)

Dlatego też należy ustanowić, że Morze Czarne i systemy rzeczne z nim połączone nie są wodami, w których węgorz europejski występuje naturalnie do celów rozporządzenia (WE) nr 1100/2007.

(9) (3)

Ponieważ węgorz europejski występuje w Morzu Czarnym i systemach rzecznych z nim połączonych w niewielkiej ilości, nie jest pewne, czy przedmiotowe wody stanowią siedlisko przyrodnicze tego gatunku.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (4)

Rozporządzenie (WE) nr 1100/2007 upoważnia zatem Komisję do zadecydowania, czy Morze Czarne i systemy rzeczne z nim połączone stanowią takie siedlisko przyrodnicze wymagające wdrożenia środków odbudowy.

Artykuł 1 Morze Czarne i systemy rzeczne z nim połączone nie są wodami, w których węgorz europejski występuje naturalnie do celów rozporządzenia (WE) nr 1100/2007.

(1) Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 17.

10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/15

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Włoskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Austrii, Rzeczpospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 28 z 200810.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępującego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (  Dz.U. L 86 z 28.3.2008)

 • Dz. U. L98 - 24 z 200810.4.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zezwoleń na usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1257) (1)

 • Dz. U. L98 - 19 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1256) (1)

 • Dz. U. L98 - 16 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1235)

 • Dz. U. L98 - 11 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1005) (1)

 • Dz. U. L98 - 5 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające uaktualnione procedury prowadzenia inspekcji Komisji w zakresie bezpieczeństwa morskiego (1)

 • Dz. U. L98 - 3 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L98 - 1 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.