Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające uaktualnione procedury prowadzenia inspekcji Komisji w zakresie bezpieczeństwa morskiego (1)

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 5

Strona 1 z 6
10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 324/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające uaktualnione procedury prowadzenia inspekcji Komisji w zakresie bezpieczeństwa morskiego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

Komisja powinna koordynować harmonogram i przygotowanie swoich inspekcji z państwami członkowskimi. Zespoły inspektorów Komisji mogą obejmować kwalifikowanych inspektorów krajowych, udostępnionych przez państwa członkowskie.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 4,

Inspekcje Komisji powinny być prowadzone zgodnie z ustaloną procedurą, obejmującą standardową metodologię.

(6)

Dane szczególnie chronione dotyczące inspekcji powinny być traktowane jako informacje niejawne.

uwzględniając dyrektywę 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów (2), w szczególności jej art. 13 ust. 2 i ust. 3,

(7)

W związku z tym, należy uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające procedury prowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony żeglugi i portów (4). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 725/2004,

a także mając na uwadze, co następuje:

(8)

(1)

W celu monitorowania stosowania przez państwa członkowskie rozporządzenia (WE) nr 725/2004 Komisja powinna prowadzić inspekcje, które rozpoczną się po upływie sześciu miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia. Organizacja inspekcji pod nadzorem Komisji jest niezbędna do weryfikowania skuteczności krajowych systemów kontroli jakości oraz środków, procedur i struktur bezpieczeństwa morskiego.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1 Przedmiot

(2)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy 2005/65/WE Komisja powinna monitorować stosowanie tej dyrektywy przez państwa członkowskie łącznie z inspekcjami przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 725/2004.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia procedury prowadzenia inspekcji Komisji w celu monitorowania stosowania przez państwa członkowskie rozporządzenia (WE) nr 725/2004 na poziomie każdego państwa członkowskiego oraz inspekcji poszczególnych obiektów portowych i stosownych przedsiębiorstw.

(3)

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu, ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), powinna zapewnić pomoc techniczną w realizacji zadań Komisji związanych z inspekcją w odniesieniu do statków, stosownych armatorów i uznanych organizacji ds. bezpieczeństwa.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia także procedury monitorowania przez Komisję wykonania dyrektywy 2005/65/WE łącznie z inspekcjami na poziomie państw członkowskich oraz obiektów portowych w odniesieniu do portów określonych w art. 2 ust. 11 niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 129 z 29.4.2004, s. 6. (2) Dz.U. L 310 z 25.11.2005, s. 28. (3) Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2038/2006 (Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 1).

Inspekcje są prowadzone w sposób przejrzysty, skuteczny, zharmonizowany i spójny.

(4) Dz.U. L 148 z 11.6.2005, s. 25.

L 98/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.4.2008

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

o stosowaniu środków bezpieczeństwa morskiego ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 725/2004 oraz środków ochrony portów ustanowionych w dyrektywie 2005/65/WE;

1) „inspekcja Komisji” oznacza badanie przez inspektorów Komisji systemów, środków, procedur i struktur krajowego bezpieczeństwa morskiego państw członkowskich w celu ustalenia zgodności państw członkowskich z rozporządzeniem (WE) nr 725/2004 oraz stosowania przez nie dyrektywy 2005/65/WE;

9) „stosowne przedsiębiorstwo” oznacza podmiot, który musi wyznaczyć oficera ochrony armatora, oficera ochrony statku lub oficera ochrony obiektu portowego, lub który odpowiada za realizację planu ochrony statku lub planu ochrony obiektu portowego bądź został wyznaczony przez państwo członkowskie jako uznana organizacja ds. bezpieczeństwa;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 28 z 200810.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępującego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (  Dz.U. L 86 z 28.3.2008)

 • Dz. U. L98 - 24 z 200810.4.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zezwoleń na usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1257) (1)

 • Dz. U. L98 - 19 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1256) (1)

 • Dz. U. L98 - 16 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1235)

 • Dz. U. L98 - 14 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. stanowiąca, że Morze Czarne i systemy rzeczne z nim połączone nie są wodami, w których węgorz europejski występuje naturalnie do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1217)

 • Dz. U. L98 - 11 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1005) (1)

 • Dz. U. L98 - 3 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L98 - 1 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.