Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. uściślające zakres ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 85/2006 na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

Data ogłoszenia:2009-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 1

Strona 1 z 4
21.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 319/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. uściślające zakres ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 85/2006 na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

(5)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 685/2008 (6), po dokonaniu częściowego przeglądu okresowego, którego zakres ograniczał się do dumpingu i którego celem było określenie potrzeby dalszego stosowania, uchylenia lub zmiany obowiązujących środków, Rada uchyliła środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem ostatecznym.

2. Wszczęcie dochodzenia przeglądowego Komisja wszczęła z inicjatywy własnej częściowy przegląd okresowy po zwróceniu się przez sąd administracyjny w Tallinie do Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości o orzeczenie w trybie prejudycjalnym, czy mrożone kręgosłupy (ości z mięsem rybim) łososia („kręgosłupy łososia”) objęte są jednym z kodów TARIC wymienionych w art. 1 rozporządzenia ostatecznego. Artykuł 1 rozporządzenia ostatecznego nakłada środki na różnych poziomach, w zależności od postaci produktu objętego postępowaniem. Jedną z takich postaci jest „inny (w tym patroszony, bez głowy), świeży, schłodzony lub mrożony”.

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. Poprzednie dochodzenia i środki antydumpingowe

(1)

W następstwie wszczęcia w październiku 2004 r. postępowania antydumpingowego (2) Komisja nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 628/2005 (3), tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii, w formie cła ad valorem. W dniu 1 lipca 2005 r., rozporządzeniem (WE) nr 1010/2005 (4), Komisja zmieniła formę tymczasowego cła na minimalną cenę importową („MIP”). Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 85/2006 (5) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii („dochodzenie pierwotne” i „rozporządzenie ostateczne”). Ostateczne cło nałożono w formie minimalnej ceny importowej.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. C 261 z 23.10.2004, s. 8. L 104 z 23.4.2005, s. 5. L 170 z 1.7.2005, s. 32. L 15 z 20.1.2006, s. 1.

(6)

(2)

W związku z tym uznano za stosowne zbadać, czy mrożone kręgosłupy łososia są objęte definicją produktu objętego postępowaniem, zwłaszcza w ramach postaci „inny (w tym patroszony, bez głowy), świeży, schłodzony lub mrożony”, a wnioski przeglądu mogą mieć skutek wsteczny od daty nałożenia właściwych środków antydumpingowych.

(3)

(7)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja ogłosiła zawiadomieniem („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (7) wszczęcie częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie w odniesieniu do łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, ograniczonego do zbadania zakresu produktu.

(6) Dz.U. L 192 z 19.7.2008, s. 5. (7) Dz.U. C 181 z 18.7.2008, s. 25.

L 101/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2009

B. OBECNE DOCHODZENIE (8)

(12)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu dochodzenia władze Norwegii, stowarzyszenie producentów norweskich oraz znanych importerów, użytkowników, stowarzyszenia producentów i innych znanych producentów we Wspólnocie. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 26 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zarządzającą działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L101 - 25 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie technicznych wskazówek w celu ustanowienia gwarancji finansowej zgodnie z dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2798)

 • Dz. U. L101 - 22 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. bezpieczeństwa europejskich systemów GNSS (1)

 • Dz. U. L101 - 18 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2009, przeznaczonego na komputeryzację procedur weterynaryjnych, systemu zgłaszania chorób zwierzęcych, działań w zakresie komunikacji oraz badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002

 • Dz. U. L101 - 16 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Jamón de Teruel (ChNP)]

 • Dz. U. L101 - 14 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Wielkopolski ser smażony (ChOG), Budapesti téliszalámi (ChOG))

 • Dz. U. L101 - 9 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L101 - 7 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L101 - 5 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.