Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2009, przeznaczonego na komputeryzację procedur weterynaryjnych, systemu zgłaszania chorób zwierzęcych, działań w zakresie komunikacji oraz badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002

Data ogłoszenia:2009-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 18

Strona 1 z 3
L 101/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2009, przeznaczonego na komputeryzację procedur weterynaryjnych, systemu zgłaszania chorób zwierzęcych, działań w zakresie komunikacji oraz badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 (2009/333/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 17, 20, art. 37 ust. 2 oraz art. 37a ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy przeprowadzić studium wykonalności dotyczące ogólnego przeglądu wspólnotowego prawodawstwa w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich oraz zintegrowania w prawodawstwie wskaźników dobrostanu zwierząt gospodarskich. Ponadto należy przeprowadzić ocenę skutków dotyczącą dobrostanu zwierząt podczas transportu oraz uboju ryb hodowlanych. Badania te będą wspierać działania określone we Wspólnotowym planie działań dotyczącym ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010.

W decyzji 90/424/EWG określone są procedury dotyczące wkładu finansowego Wspólnoty na szczególne środki weterynaryjne, w szczególności w zakresie informacji o zdrowiu zwierząt, dobrostanie zwierząt, bezpieczeństwie żywności, środkach technicznych i naukowych oraz zwalczaniu chorób. Zgodnie z art. 16 decyzji 90/424/EWG Wspólnota udziela finansowego wsparcia dla ustanowienia polityki informacyjnej w dziedzinie zdrowia zwierząt, ich dobrostanu i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym wykonywania badań potrzebnych do przygotowania i opracowania prawodawstwa w dziedzinie dobrostanu zwierząt. Właściwe jest zatem, aby Wspólnota sfinansowała w 2009 r. badania, oceny skutków oraz oceny i politykę informacyjną w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki. Należy określić maksymalną kwotę, jaka może być przydzielona na te działania.

(5)

Wspólnotowy plan działań dotyczący ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010 (2) przewiduje w szczególności ocenę postępów, a także opracowanie programu działań na okres po 2010 r. Istnieje zatem potrzeba całościowej oceny polityki Wspólnoty w zakresie dobrostanu zwierząt przed rokiem 2010.

(2)

(6)

(3)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt (2007–2013) – Lepiej zapobiegać niż leczyć (3) przewiduje opracowanie powszechnego prawa unijnego w zakresie zdrowia zwierząt oraz zharmonizowanych ram prawnych UE dotyczących kryteriów podziału obowiązków i kosztów. Z tego względu należy przeprowadzić badanie, które wspierałoby ocenę skutków powszechnego prawa w zakresie zdrowia zwierząt oraz studium wykonalności dotyczące przeglądu decyzji 90/424/EWG.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.

(2) COM(2006) 13 wersja ostateczna. (3) COM(2007) 539 wersja ostateczna.

21.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/19

(7)

Wszystkie te badania, z wyjątkiem studium wykonalności dotyczącego przeglądu decyzji 90/424/EWG, podlegają umowom szczegółowym zawieranym w ramach umowy ramowej DG SANCO dotyczącej oceny skutków, oceny i usług pokrewnych, część 3 (Łańcuch żywnościowy) (dla której zaproszenie do składania ofert ogłoszono w 2004 r.). Wspomniane umowy szczegółowe mają być podpisywane przez Komisję i wybranego wykonawcę, jak określono w umowie ramowej. W 2009 r. ma zostać ogłoszone zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie studium wykonalności dotyczącego przeglądu decyzji 90/424/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 26 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zarządzającą działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L101 - 25 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie technicznych wskazówek w celu ustanowienia gwarancji finansowej zgodnie z dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2798)

 • Dz. U. L101 - 22 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. bezpieczeństwa europejskich systemów GNSS (1)

 • Dz. U. L101 - 16 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Jamón de Teruel (ChNP)]

 • Dz. U. L101 - 14 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Wielkopolski ser smażony (ChOG), Budapesti téliszalámi (ChOG))

 • Dz. U. L101 - 9 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L101 - 7 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L101 - 5 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L101 - 1 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. uściślające zakres ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 85/2006 na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.