Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. bezpieczeństwa europejskich systemów GNSS (1)

Data ogłoszenia:2009-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 22

Strona 1 z 3
L 101/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. bezpieczeństwa europejskich systemów GNSS

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/334/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Celem pełnienia funkcji, które zostały jej powierzone na mocy wyżej wymienionych przepisów art. 13 rozporządzenia (WE) nr 683/2008 i, aby od dnia 25 lipca 2009 r. sprawnie wykonywać zadania dotychczas powierzane radzie bezpieczeństwa ustanowionej na mocy art. 7 rozporządzenia (WE) nr 876/2002, Komisja potrzebuje wsparcia ze strony ekspertów z państw członkowskich.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) (1) w zasadniczy sposób zmieniło sposób zarządzania tymi dwoma programami oraz ich finansowania.

(6)

Poza tym, przy okazji przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 683/2008, Komisja wydała oświadczenie, w którym wyraziła zamiar utworzenia grupy ekspertów, w której skład wejdą przedstawiciele państw członkowskich, w celu wdrożenia przepisów art. 13 ust. 1 wymienionego rozporządzenia i z myślą o przeanalizowaniu kwestii związanych z bezpieczeństwem przedmiotowych systemów.

(2)

Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 683/2008 stanowi, że Komisja zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem systemów, z odpowiednim uwzględnieniem potrzeby nadzoru i integracji wymogów bezpieczeństwa w całych programach. Zgodnie z ust. 2 tegoż artykułu Komisja przyjmuje środki wykonawcze ustanawiające główne wymogi techniczne dotyczące kontroli dostępu do systemów, ich obsługi oraz technologii gwarantujących ich bezpieczeństwo. Z kolei ust. 3 stanowi, że Komisja zapewnia, aby podejmowano niezbędne kroki w celu stosowania środków, o których mowa w ust. 2, oraz aby spełniano wszelkie inne wymogi związane z bezpieczeństwem systemów z pełnym uwzględnieniem wytycznych ekspertów.

W oświadczeniu tym określono, że Komisja dopilnuje, by w skład tej grupy ekspertów weszli jeden przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego i jeden przedstawiciel Komisji, by przewodniczył jej przedstawiciel Komisji, by grupa przyjęła swój regulamin wewnętrzny, w którym zostanie przewidziane, między innymi, przyjmowanie opinii w drodze konsensusu i możliwość poruszania przez ekspertów wszelkich istotnych kwestii związanych z bezpieczeństwem przedmiotowych systemów.

(7)

W oświadczeniu tym Komisja zobowiązała się ponadto do uwzględniania w całości opinii tej grupy ekspertów oraz do zasięgania jej opinii, między innymi zanim określi najważniejsze wymogi bezpieczeństwa systemów, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 683/2008.

(3)

Ponadto art. 23 rozporządzenia (WE) nr 683/2008 uchyla z dniem 25 lipca 2009 r. art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 876/2002 z dnia 21 maja 2002 r. ustanawiający Wspólne Przedsięwzięcie Galileo (2). Na mocy przepisów wymienionego art. 7 ustanawia się radę bezpieczeństwa w celu zajęcia się kwestiami bezpieczeństwa dotyczącymi systemu Galileo.

(8)

(1) Dz.U. L 196 z 24.7.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 138 z 28.5.2002, s. 1.

W tym samym oświadczeniu Komisja zauważyła, że przedstawiciele Organu Nadzoru Europejskiego GNSS i Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel, powinni brać udział w charakterze obserwatorów w pracach grupy ekspertów na warunkach określonych w regulaminie tej grupy oraz że porozumienia zawierane przez Wspólnotę Europejską mogą przewidywać udział przedstawicieli państw trzecich w pracach grupy ekspertów na warunkach określonych w regulaminie wewnętrznym tej grupy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 26 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zarządzającą działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L101 - 25 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie technicznych wskazówek w celu ustanowienia gwarancji finansowej zgodnie z dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2798)

 • Dz. U. L101 - 18 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2009, przeznaczonego na komputeryzację procedur weterynaryjnych, systemu zgłaszania chorób zwierzęcych, działań w zakresie komunikacji oraz badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002

 • Dz. U. L101 - 16 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Jamón de Teruel (ChNP)]

 • Dz. U. L101 - 14 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Wielkopolski ser smażony (ChOG), Budapesti téliszalámi (ChOG))

 • Dz. U. L101 - 9 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L101 - 7 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L101 - 5 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L101 - 1 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. uściślające zakres ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 85/2006 na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.