Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie technicznych wskazówek w celu ustanowienia gwarancji finansowej zgodnie z dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2798)

Data ogłoszenia:2009-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 25

21.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie technicznych wskazówek w celu ustanowienia gwarancji finansowej zgodnie z dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2798) (2009/335/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

odpadów, minimalne normy jakości gleby i zasobów wodnych oraz maksymalne wskaźniki emisji zanieczyszczeń; d) środki techniczne konieczne do osiągnięcia celów w zakresie ochrony środowiska, w szczególności środki mające na celu zapewnianie stabilności obiektu unieszkodliwiania odpadów i ograniczanie szkód dla środowiska; e) środki konieczne do realizacji celów w trakcie zamykania i po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów, w tym rekultywacji gruntów, w razie potrzeby oczyszczanie i monitorowanie po zamknięciu obiektu oraz, w stosownych przypadkach, środki mające na celu przywrócenie różnorodności biologicznej; f) szacowany okres oddziaływania i wymagane środki łagodzące; g) oszacowanie kosztów niezbędnych do zapewnienia rekultywacji gruntów, kosztów fazy zamknięcia obiektu i fazy po zamknięciu, w tym koszty ewentualnego monitorowania lub usuwania zanieczyszczeń. 2. Oszacowania kosztów, o którym mowa w lit. g), dokonują niezależne i odpowiednio wykwalifikowane osoby trzecie i uwzględnia ono możliwość nieplanowanego lub przedwczesnego zamknięcia. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającą dyrektywę 2004/35/WE (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego podejścia państw członkowskich podczas ustanawiania gwarancji finansowej, o której mowa w art. 14 dyrektywy 2006/21/WE, należy określić minimalną wspólną podstawę obliczania gwarancji oraz w szczególności jakie informacje należy uwzględnić oraz jaką metodę jej obliczania należy przyjąć. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego zgodnie z art. 23 ust. 2 dyrektywy 2006/21/WE,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Państwa członkowskie i właściwe organy przyjmują za podstawę obliczenia gwarancji finansowej, o której mowa w art. 14 dyrektywy 2006/21/WE, następujące elementy: a) prawdopodobne oddziaływanie obiektu unieszkodliwiania odpadów na środowisko i zdrowie człowieka;

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 kwietnia 2009 r. b) definicję rekultywacji, w tym przyszłe zastosowanie obiektu unieszkodliwiania odpadów; c) mające zastosowanie normy i cele w zakresie ochrony środowiska, w tym fizyczną stabilność obiektu unieszkodliwiania W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 26 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zarządzającą działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L101 - 22 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. bezpieczeństwa europejskich systemów GNSS (1)

 • Dz. U. L101 - 18 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2009, przeznaczonego na komputeryzację procedur weterynaryjnych, systemu zgłaszania chorób zwierzęcych, działań w zakresie komunikacji oraz badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002

 • Dz. U. L101 - 16 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Jamón de Teruel (ChNP)]

 • Dz. U. L101 - 14 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Wielkopolski ser smażony (ChOG), Budapesti téliszalámi (ChOG))

 • Dz. U. L101 - 9 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L101 - 7 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L101 - 5 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L101 - 1 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. uściślające zakres ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 85/2006 na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.