Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

Data ogłoszenia:2009-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 9

Strona 1 z 3
21.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 322/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i art. 9d ust. 1, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

lono na stosowanie go przez dziesięć lat w odniesieniu do kaczek. Dostarczono nowe dane na poparcie wniosku o bezterminowe zezwolenie na stosowanie przedmiotowego preparatu enzymatycznego w odniesieniu do kur niosek. Przeprowadzona ocena dowodzi, że warunki udzielenia takiego zezwolenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG są spełnione. W związku z tym należy zezwolić bezterminowo na stosowanie tego preparatu enzymatycznego, jak określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt. W art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanowiono środki przejściowe odnoszące się do wniosków o zezwolenie na stosowanie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski o zezwolenie na stosowanie dodatków wymienionych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wstępne uwagi na temat tych wniosków zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG zostały przekazane Komisji przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny być zatem nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 358/2005 (3) zezwolono czasowo na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG S-15136) w odniesieniu do kur niosek. Bezterminowego zezwolenia na stosowanie tego preparatu w odniesieniu do kurcząt rzeźnych udzielono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1259/2004 (4), w odniesieniu do prosiąt (odsadzonych od maciory) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1206/2005 (5), w odniesieniu do tuczników i indyków rzeźnych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 516/2007 (6), a rozporządzeniem Komisji (WE) nr 242/2007 (7) zezwoDz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L 270 z 14.12.1970, s. 1. 268 z 18.10.2003, s. 29. 57 z 2.3.2005, s. 3. 239 z 9.7.2004, s. 8. 197 z 28.7.2005, s. 12. 122 z 11.5.2007, s. 22. 73 z 13.3.2007, s. 1. (7)

(2)

(3)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/1998 (8) zezwolono czasowo na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) w odniesieniu do kur niosek, tuczników i prosiąt odsadzonych od maciory. Bezterminowego zezwolenia na stosowanie tego preparatu w odniesieniu do kurcząt rzeźnych udzielono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2148/2004 (9) oraz w odniesieniu do indyków rzeźnych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 828/2007 (10). Dostarczono nowe dane na poparcie wniosku o bezterminowe zezwolenie na stosowanie przedmiotowego preparatu enzymatycznego w odniesieniu do kur niosek oraz prosiąt odsadzonych od maciory. Przeprowadzona ocena dowodzi, że warunki udzielenia takiego zezwolenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG są spełnione. W związku z tym należy zezwolić bezterminowo na stosowanie tego preparatu enzymatycznego, jak określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2148/2004 zezwolono czasowo na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Penicillium funiculosum (IMI SD 101) w odniesieniu do prosiąt (odsadzonych od maciory) i kaczek rzeźnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 101 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 26 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zarządzającą działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L101 - 25 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie technicznych wskazówek w celu ustanowienia gwarancji finansowej zgodnie z dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2798)

 • Dz. U. L101 - 22 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. bezpieczeństwa europejskich systemów GNSS (1)

 • Dz. U. L101 - 18 z 200921.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2009, przeznaczonego na komputeryzację procedur weterynaryjnych, systemu zgłaszania chorób zwierzęcych, działań w zakresie komunikacji oraz badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002

 • Dz. U. L101 - 16 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Jamón de Teruel (ChNP)]

 • Dz. U. L101 - 14 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Wielkopolski ser smażony (ChOG), Budapesti téliszalámi (ChOG))

 • Dz. U. L101 - 7 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L101 - 5 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L101 - 1 z 200921.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. uściślające zakres ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 85/2006 na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.