Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji oraz danych dotyczących tonokilometrów związanych z działalnością lotniczą (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2887) (1)

Data ogłoszenia:2009-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 10

Strona 1 z 16
L 103/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji oraz danych dotyczących tonokilometrów związanych z działalnością lotniczą (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2887)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/339/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 14 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

skim planu dotyczącego monitorowania emisji i liczby tonokilometrów oraz składania sprawozdań w tym zakresie do celów wniosku w sprawie przyznania przydziałów, które mają być przydzielane bezpłatnie, jak również zapewnić zatwierdzanie tych planów przez właściwy organ zgodnie z wytycznymi przyjętymi na mocy art. 14 ust. 1 dyrektywy.

(4)

Dyrektywa 2008/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (2) uwzględnia działalność lotniczą w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Na mocy art. 14 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE Komisja powinna przyjąć wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji związanych z działalnością lotniczą oraz monitorowania i sprawozdawczości w zakresie danych dotyczących tonokilometrów związanych z działalnością lotniczą do celów wniosku, o którym mowa w art. 3e lub art. 3f tej dyrektywy. Zarządzające państwo członkowskie powinno zapewnić przedłożenie przez każdego operatora statków powietrznych właściwemu organowi w tym państwie członkow-

Decyzja Komisji 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu, o którym mowa w art. 23 dyrektywy 2003/87/WE,

(5)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2007/589/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych z kategorii działalności wymienionych w załączniku I do dyrektywy

(3) Dz.U. L 229 z 31.8.2007, s. 1.

(3)

(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32. (2) Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3.

23.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/11

2003/87/WE oraz kategorii działalności włączonych zgodnie z art. 24 ust. 1 tej dyrektywy określone są w załącznikach I–XIV do niniejszej decyzji. Wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie danych dotyczących tonokilometrów związanych z działalnością lotniczą do celów wniosku przewidzianego w art. 3 lit. e) lub f) dyrektywy 2003/87/WE określone są w załączniku XV. Wytyczne te opierają się na zasadach przedstawionych w załączniku IV do tej dyrektywy.”; 2) do spisu załączników dodaje się pozycje w brzmieniu: „Załącznik XIV Wytyczne dla konkretnych kategorii działalności służące określeniu emisji związanych z działalnością lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Wytyczne dla konkretnych kategorii działalności służące określeniu danych dotyczących tonokilometrów pochodzących z działalności lotniczej do celów wniosku przewidzianego w art. 3e lub 3f dyrektywy 2003/87/WE”;

3) w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z częścią A załącznika do niniejszej decyzji; 4) dodaje się załącznik XIV zgodnie z częścią B załącznika do niniejszej decyzji; 5) dodaje się załącznik XV zgodnie z częścią C załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L103 - 30 z 200923.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L103 - 6 z 200923.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (ZWCK) (1)

 • Dz. U. L103 - 3 z 200923.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 329/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w zakresie aktualizacji wykazu zmiennych, częstotliwości zestawiania statystyk oraz poziomów podziału i agregowania zmiennych (1)

 • Dz. U. L103 - 1 z 200923.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.