Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 329/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w zakresie aktualizacji wykazu zmiennych, częstotliwości zestawiania statystyk oraz poziomów podziału i agregowania zmiennych (1)

Data ogłoszenia:2009-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 3

Strona 1 z 2
23.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 329/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w zakresie aktualizacji wykazu zmiennych, częstotliwości zestawiania statystyk oraz poziomów podziału i agregowania zmiennych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (1), w szczególności jego art. 17 lit. b), d) i e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dla celów polityki pieniężnej Wspólnoty konieczny jest dalszy rozwój krótkoterminowych statystyk dotyczących działalności gospodarczej, szczególnie usług. W związku z tym należy dokonać aktualizacji rozporządzenia (WE) nr 1165/98 w dziedzinach o szczególnym znaczeniu dla analizy cyklu koniunkturalnego. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1165/98. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Programu Statystycznego ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (5),

W rozporządzeniu (WE) nr 1165/98 ustanowiono wspólne ramy tworzenia krótkoterminowych statystyk Wspólnoty dotyczących cyklu koniunkturalnego. Zakres tych statystyk zmieniono rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 (2). W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonującym i zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych (3) określono definicje zmiennych. W rozporządzeniu (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 (4) wprowadzono ocenę możliwości przekazywania zmiennych dotyczących przepracowanych godzin oraz płac i wynagrodzeń brutto w handlu detalicznym i innych usługach.

(5)

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł W załącznikach C i D do rozporządzenia (WE) nr 1165/98 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

162 393 281 191

z z z z

5.6.1998, s. 1. 30.12.2006, s. 1. 12.10.2006, s. 15. 22.7.2005, s. 1.

(5) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.

L 103/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2009

ZAŁĄCZNIK 1. W załączniku C do rozporządzenia (WE) nr 1165/98 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. c) („Lista zmiennych”), w ust. 1, dodaje się następujące zmienne do tabeli: „220 230 Przepracowane godziny Wynagrodzenia i płace brutto”

b) w lit. d) („Postać”) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zmienną dotyczącą obrotu (nr 120), zmienną dotyczącą wolumenu sprzedaży (nr 123) oraz zmienną dotyczącą przepracowanych godzin (nr 220) należy również przekazywać w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze. Przekazywania zmiennej dotyczącej przepracowanych godzin (nr 220) w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze wymaga się najpóźniej począwszy od dnia 31 marca 2015 r. Jeżeli pozostałe zmienne wykazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze. Wykaz zmiennych, które należy przekazać w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze, może zostać zmodyfikowany zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 103 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L103 - 30 z 200923.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L103 - 10 z 200923.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji oraz danych dotyczących tonokilometrów związanych z działalnością lotniczą (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2887) (1)

 • Dz. U. L103 - 6 z 200923.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (ZWCK) (1)

 • Dz. U. L103 - 1 z 200923.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.