Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 11

Tytuł:

Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/329/WE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

Data ogłoszenia:2009-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 11

Strona 11 z 14

5. Kto ma dostęp do danych Z uwzględnieniem ograniczeń określonych w art. 12 ust. 7 decyzji 2008/49/WE pod względem ochrony danych osobowych lokalni administratorzy danych na poziomie Komisji mają dostęp do danych osobowych lokalnych administratorów danych na poziomie krajowych koordynatorów systemu IMI. W żadnym przypadku pracownicy Komisji nie mają dostępu do danych osoby, której dotyczy wymiana informacji. 6. Jak długo przechowuje się dane osobowe Dane osobowe użytkowników na poziomie właściwego organu i na poziomie koordynatorów są przechowywane dopóty, dopóki są oni użytkownikami systemu IMI. Wszystkie dane osobowe wymieniane między właściwymi organami i przetwarzane w systemie IMI zostaną automatycznie usunięte przez Komisję po upływie sześciu miesięcy od formalnego zakończenia wymiany danych. Ze względów statystycznych informacje będące przedmiotem wymiany nadal będą przechowywane w systemie IMI, przy czym wszelkie dane osobowe staną się anonimowe. Właściwy organ uczestniczący w wymianie określonych informacji może w dowolnym czasie po zakończeniu tej wymiany zlecić Komisji usunięcie określonych danych osobowych. Komisja dostosuje się do każdego takiego wniosku w ciągu 10 dni roboczych pod warunkiem uzyskania zgody drugiego właściwego organu uczestniczącego w wymianie informacji. 7. Jakie środki bezpieczeństwa wprowadzono, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieupoważnionym System IMI jest chroniony na liczne sposoby. Poszczególne poziomy dostępu do bazy danych chroni zwykle stosowany w podobnych przypadkach system posługujący się hasłem dostępu oraz dodatkowym kodem cyfrowym podobnym do kodu używanego w systemach bankowości elektronicznej. Prawo dostępu do danych osobowych w systemie IMI ma tylko ograniczona grupa osób, jak opisano powyżej w pkt 5 („Kto ma dostęp do danych”). System jest również chroniony specjalną, zaszyfrowaną wersją protokołu internetowego – https. 8. Dostęp do swoich danych osobowych Krajowi koordynatorzy systemu IMI mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu kontaktowego podanego poniżej w pkt 10.

L 105/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.4.2009

9. Informacje dodatkowe Oprócz niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności obowiązuje „ważna informacja prawna” (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_pl.htm). Jeśli sądzą Państwo, że Państwa dane osobowe znajdują się w systemie IMI, i chcieliby Państwo uzyskać wgląd do nich bądź usunąć je lub poprawić, należy zwrócić się do urzędu lub organizacji zawodowej, z którymi się Państwo kontaktowali, lub też do dowolnego innego użytkownika systemu IMI, który uczestniczył w wymianie informacji. W przypadku gdy uzyskana odpowiedź Państwa nie zadowoli, mogą Państwo albo skontaktować się z innym użytkownikiem systemu IMI uczestniczącym w wymianie informacji, albo złożyć skargę do urzędu ochrony danych właściwego dla jednego z użytkowników systemu IMI uczestniczących w wymianie informacji. Organ ten udzieli Państwu pomocy, nie pobierając za to żadnych opłat. Lista organów ochrony danych znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm Należy jednak pamiętać, że prawo krajowe może przewidywać wyjątki od zasady prawa dostępu do swoich danych osobowych 10. Kontakt Systemem IMI zarządza Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej (Dział E.3). Za projekt odpowiada (administrator danych) Kierownik Działu Nicholas Leapman. Informacje na temat IMI są udzielane pod adresem: European Commission Internal Market and Services Directorate General Unit E.3 B-1049 Brussels markt-imi-dataprotection@ec.europa.eu Jeżeli pragną Państwo złożyć skargę związaną z przypadkiem przetworzenia danych w ramach kompetencji Komisji, proszę zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: European Data Protection Supervisor (EDPS) Rue Wiertz 60 (MO 63) Tel. +32 22831900 Faks +32 22831950 edps@edps.europa.eu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 38 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 21 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalającego maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008 (  Dz.U. L 104 z 24.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 20 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L105 - 18 z 200925.4.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w dodatku do decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania dochodów i uposażeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L105 - 16 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu witaminy K2 (menachinonu) pozyskanej z Bacillus subtilis natto jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2935)

 • Dz. U. L105 - 14 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu białka opóźniającego zamarzanie typu III HPLC 12 jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2929)

 • Dz. U. L105 - 9 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2787) (1)

 • Dz. U. L105 - 7 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2009 r.

 • Dz. U. L105 - 5 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające po raz 106. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L105 - 1 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.