Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 8

Tytuł:

Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/329/WE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

Data ogłoszenia:2009-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 8

Strona 8 z 14

art. 11 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych). Z uwagi na to, że ujawnienia mogą wymagać przepisy prawa tylko jednego z zaangażowanych państw członkowskich, a zatem wymóg ten może nie być szeroko znany gdzie indziej, Komisja sugeruje podjęcie starań w celu informowania osób, których dotyczą dane, nawet jeśli ujawnienie danych jest wyraźnie przewidziane przepisami prawa.

(1) Czyli należy odpowiednio poinformować osobę, której dane dotyczą, przetwarzanie musi być proporcjonalne, a dane nie mogą być dalej przetwarzane do celów niezgodnych z tymi, do których zostały zgromadzone. (2) Szczegółowy wykaz pytań dostępny jest na stronie internetowej IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/questions_and_data_fields_en.pdf

25.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/31

9. INFORMOWANIE OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE Jednym z filarów systemu ochrony danych jest zasada, że administratorzy danych informują osoby, których dotyczą dane, o zamiarze przeprowadzenia każdej operacji przetworzenia ich danych osobowych.

Artykuł 10 dyrektywy o ochronie danych przewiduje obowiązek poinformowania osoby, której dotyczą dane, w chwili pobierania danych, co najmniej o tożsamości administratora, celach przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, o tym, czy odpowiedzi na pytania są obowiązkowe oraz jakie są ewentualne konsekwencje nieudzielenia odpowiedzi, jak również o prawach dostępu do danych i ich poprawiania.

Z tego względu, przy zbieraniu danych osoby fizycznej, właściwy organ winien poinformować osobę, której dotyczą dane, że jej dane mogą być wprowadzone do systemu IMI do celów korespondencji z organami administracji publicznej w innych państwach członkowskich w związku z jej wnioskiem oraz że w razie potrzeby może zwrócić się do dowolnego z właściwych organów obsługujących wniosek z prośbą o udzielenie dostępu do danych będących przedmiotem wymiany lub ich poprawienie (więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 10 poświęconym prawom dostępu do danych i ich poprawiania).

Decyzja o sposobie przekazywania tych informacji osobom, których dotyczą dane, leży w gestii każdego właściwego organu. Jako że większość (jeśli nie wszystkie) właściwe organy będą prowadziły inne operacje przetwarzania danych poza wymianą informacji w systemie IMI, osoby fizyczne mogą, o ile stosowne, być informowane w taki sam sposób, jaki jest stosowany do przekazywania podobnych informacji w przypadku innych operacji przetwarzania na podstawie prawa krajowego (np. za pomocą obrazów, w korespondencji z osobami, których dotyczą dane, lub na stronie internetowej).

Przekazywanie informacji w dyrektywie o ochronie danych Artykuł 10 dyrektywy o ochronie danych zawiera wykaz minimalnych wymagań w zakresie informacji przekazywanych osobom fizycznym, chyba że są już w ich posiadaniu: a) tożsamość administratora lub administratorów danych (właściwego organu gromadzącego dane oraz podobnych organów w innym państwie członkowskim); b) cel przetwarzania danych (korespondencja z innymi organami w związku z wnioskiem migrującego specjalisty lub usługodawcy); c) wszelkie dalsze informacje, o ile są konieczne do zagwarantowania rzetelności przetwarzania lub wymagane przepisami prawa krajowego, takie jak: 1) odbiorcy lub kategorie odbiorców danych; 2) istnienie praw dostępu do danych oraz ich poprawiania, sposób wykonania tych praw w praktyce oraz wyjątki w tym zakresie przewidziane przepisami krajowymi; 3) prawo dochodzenia roszczeń (np. dostęp do sądów i prawo do odszkodowania); 4) okres przechowywania danych; 5) środki bezpieczeństwa; 6) odsyłacze do odpowiednich dokumentów i stron internetowych, w tym strony internetowej IMI prowadzonej przez Komisję.

Dyrektywa o ochronie danych przewiduje dwa przypadki, w których informacje muszą być przekazywane osobom, których dotyczą dane: gdy dane zostały uzyskane bezpośrednio od tych osób i gdy dane zostały uzyskane od innych osób.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 105 POZ 22 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 38 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 21 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalającego maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008 (  Dz.U. L 104 z 24.4.2009)

 • Dz. U. L105 - 20 z 200925.4.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L105 - 18 z 200925.4.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w dodatku do decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania dochodów i uposażeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L105 - 16 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu witaminy K2 (menachinonu) pozyskanej z Bacillus subtilis natto jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2935)

 • Dz. U. L105 - 14 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu białka opóźniającego zamarzanie typu III HPLC 12 jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2929)

 • Dz. U. L105 - 9 z 200925.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2787) (1)

 • Dz. U. L105 - 7 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2009 r.

 • Dz. U. L105 - 5 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające po raz 106. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L105 - 1 z 200925.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.