Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

Data ogłoszenia:2009-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 20

Strona 1 z 15
L 108/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 353/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przedłużenia i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 817/2006 (1), a w szczególności jego art. 18 ust. 1 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

W oparciu o wspólne stanowisko 2009/351/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2009 r. (2) wprowadzono zmiany do załącznika II i III oraz do wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki VI i VII do rozporządzenia (WE) nr 194/2008. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. Załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zawiera wykaz przedsiębiorstw będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą rządu Birmy/Związku Myanmar, jego członków lub związanych z nimi osób, które zgodnie z tym rozporządzeniem podlegają ograniczeniom w zakresie inwestycji.

1. Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 2. Załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 66 z 10.3.2008, s. 1.

(2) Patrz s. 54 Dziennika Urzędowego.

29.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/21

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK VI Wykaz członków rządu Birmy/Związku Myanmar oraz związanych z nimi osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 11 Uwagi: 1. Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem »vel«. 2. Data ur. oznacza datę urodzenia. 3. Miejsce ur. oznacza miejsce urodzenia. 4. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie paszporty i dowody tożsamości są dokumentami wystawionymi w Birmie/Związku Myanmar. A. PAŃSTWOWA RADA POKOJU I ROZWOJU (SPDC)

Dane identyfikacyjne (funkcja/tytuł, data i miejsce urodzenia, nr paszportu/dowodu tożsamości, małżonek/małżonka lub syn/córka) oraz powód umieszczenia w wykazie

#

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)

Płeć (M/K)

A1a A1b A1c A1d A1e A1f A1g A1h A1i A1j A1k A1l A1m A1n A1o A2a A2b A2c

Głównodowodzący Than Shwe Kyaing Kyaing Thandar Shwe Major Zaw Phyo Win Khin Pyone Shwe Aye Aye Thit Shwe

sił

zbrojnych

przewodniczący, ur. 2.2.1933 żona głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe mąż Thandar Shwe wicedyrektor Departamentu Eksportu, Ministerstwo Handlu córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe, właściciel J and J Company żona Tun Naing Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe, właściciel J's Donuts żona Kyaing San Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe mąż Kyi Kyi Shwe syn Kyi Kyi Shwe i Nay Soe Maung wiceprzewodniczący, ur. 25.12.1937 żona zastępcy głównodowodzącego sił zbrojnych Maung Aye córka zastępcy głównodowodzącego sił zbrojnych, żona majora Pye Aung (D17g); właścicielka Queen Star Computer Co.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 54 z 200929.4.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/351/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużenia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L108 - 53 z 200929.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku Irlandii o przyjęcie decyzji Rady 2008/381/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2708)

 • Dz. U. L108 - 4 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L108 - 3 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L108 - 1 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.