Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

Data ogłoszenia:2009-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 3

29.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 351/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2), w szczególności jego art. 33 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wnioski o pozwolenia na rok kontyngentowy 2009/2010 przekraczają ilości dostępne. Należy zatem ustalić współczynniki przydziału mające zastosowanie do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ilości objęte pozwoleniami na wywóz produktów, o których mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006, złożonymi w odniesieniu do okresu od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r., podlegają zastosowaniu następujących współczynników przydziału: — 0,575975 do wniosków złożonych w odniesieniu do części kontyngentu, o której mowa w art. 30 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1282/2006, — 0,336842 do wniosków złożonych w odniesieniu do części kontyngentu, o której mowa w art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1282/2006. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2009 r.

W rozdziale III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ustalono procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu otwartego dla tego państwa.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 234 z 29.8.2006, s. 4.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 54 z 200929.4.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/351/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużenia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L108 - 53 z 200929.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku Irlandii o przyjęcie decyzji Rady 2008/381/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2708)

 • Dz. U. L108 - 20 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L108 - 4 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L108 - 1 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.