Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku Irlandii o przyjęcie decyzji Rady 2008/381/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2708)

Data ogłoszenia:2009-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 53

29.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/53

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku Irlandii o przyjęcie decyzji Rady 2008/381/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2708) (2009/350/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 11a, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 2008/381/WE stosuje się do Irlandii. Artykuł 2 Irlandia wprowadza w życie przepisy niezbędne do wykonania decyzji 2008/381/WE i niezwłocznie powiadamia o tym Komisję. Artykuł 3 Decyzja 2008/381/WE wchodzi w życie w odniesieniu do Irlandii w dniu powiadomienia przez to państwo o przyjęciu decyzji 2008/381/WE. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do wszystkich państw członkowskich.

Dnia 14 maja 2008 r. Rada przyjęła decyzję 2008/381/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej (EMN), zwaną dalej „decyzją 2008/381/WE” (1). Zgodnie z art. 1 Protokołu w sprawie stanowiska Irlandii Irlandia nie uczestniczyła w przyjęciu decyzji 2008/381/WE. Zgodnie z art. 4 wspomnianego Protokołu Irlandia powiadomiła Radę i Komisję o swoim zamiarze przyjęcia decyzji 2008/381/WE. Zgodnie z art. 11a Traktatu w dniu 22 grudnia 2008 r. Komisja wydała pozytywną opinię (2) odnośnie do wniosku złożonego przez Irlandię,

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

(4)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 131 z 21.5.2008, s. 7. (2) C(2008) 8668 wersja ostateczna.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 54 z 200929.4.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/351/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużenia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L108 - 20 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L108 - 4 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L108 - 3 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L108 - 1 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.