Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 54

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2009/351/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużenia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

Data ogłoszenia:2009-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 54

Strona 1 z 15
L 108/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/351/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużenia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

nością lub pod kontrolą reżimu w Birmie/Związku Myanmar lub osób z nim powiązanych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym przedłuża się do dnia 30 kwietnia 2010 r. obowiązywanie wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB. Artykuł 2 Załączniki II i III do wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załącznikach I i II do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne w dniu jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

W dniu 27 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar (1). Środki te zastąpiły wcześniejsze środki, spośród których pierwsze przyjęto w 1996 roku wspólnym stanowiskiem 96/635/WPZiB (2). Środki ograniczające nałożone na mocy wspólnego stanowiska 2006/318/WPZiB powinny zostać przedłużone na okres dalszych 12 miesięcy z powodu braku poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka w Birmie/Związku Myanmar i braku znaczącego postępu w kierunku procesu demokratyzacji obejmującego wszystkich mieszkańców, mimo że rząd Birmy/Związku Myanmar zapowiedział przeprowadzenie wielopartyjnych wyborów w roku 2010. Wykaz osób i przedsiębiorstw podlegających środkom ograniczającym powinien być zmieniony w celu uwzględnienia zmian w rządzie, siłach bezpieczeństwa, Krajowej Radzie Pokoju i Rozwoju i administracji w Birmie/Związku Myanmar, a także uwzględnienia sytuacji osobistej poszczególnych osób, oraz w celu uaktualnienia wykazu przedsiębiorstw będących włas-

(2)

(3)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 kwietnia 2009 r. W imieniu Rady

A. VONDRA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 116 z 29.4.2006, s. 77. (2) Dz.U. L 287 z 8.11.1996, s. 1

29.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/55

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK II Wykaz, o którym mowa w art. 4, 5 i 8 Uwagi do tabeli: 1. Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem »vel«. 2. »Ur.« oznacza datę urodzenia. 3. »M-ce ur.« oznacza miejsce urodzenia. 4. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie paszporty i dowody tożsamości to dokumenty wydane w Birmie/Związku Myanmar. A. PAŃSTWOWA RADA POKOJU I ROZWOJU (SPDC)

Dane identyfikacyjne (funkcja/tytuł, data i miejsce urodzenia, nr paszportu/dowodu tożsamości, małżonek/małżonka lub syn/ córka…)

#

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)

Płeć (M/K)

A1a

Głównodowodzący Than Shwe Kyaing Kyaing Thandar Shwe Major Zaw Phyo Win

sił

zbrojnych

przewodniczący, ur. 2.2.1933

M

A1b A1c A1d

żona głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe mąż Thandar Shwe wicedyrektor Departamentu Eksportu, Ministerstwo Handlu córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe, właściciel J and J Company żona Tun Naing Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe, właściciel J's Donuts żona Kyaing San Shwe syn głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe córka głównodowodzącego sił zbrojnych Than Shwe mąż Kyi Kyi Shwe syn Kyi Kyi Shwe i Nay Soe Maung

K K M

A1e A1f A1g

Khin Pyone Shwe Aye Aye Thit Shwe Tun Naing Shwe vel Tun Tun Naing

K K M

A1h A1i

Khin Thanda Kyaing San Shwe

K M

A1j A1k A1l A1m A1n A1o

Dr Khin Win Sein Thant Zaw Shwe vel Maung Maung Dewar Shwe Kyi Kyi Shwe vel Ma Aw Podpułkownik Nay Soe Maung Pho La Pyae, pseudonim Nay Shwe Thway Aung Zastępca głównodowodzącego zbrojnych Maung Aye Mya Mya San sił

K M K K M M

A2a

wiceprzewodniczący, ur. 25.12.1937

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 108 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 53 z 200929.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku Irlandii o przyjęcie decyzji Rady 2008/381/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2708)

 • Dz. U. L108 - 20 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L108 - 4 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L108 - 3 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L108 - 1 z 200929.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.